Historisk arkiv

Økte miljøavgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen styrker den nasjonale klimapolitikken ved en markert økning i avgiftene på klimagasser fra 2014. – Regjeringen legger vekt på prinsippet om at forurenser skal betale og foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og gass med om lag 100 kroner til om lag 330 kroner per tonn CO2, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen styrker den nasjonale klimapolitikken ved en markert økning i avgiftene på klimagasser fra 2014. – Regjeringen legger vekt på prinsippet om at forurenser skal betale og foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje og gass med om lag 100 kroner til om lag 330 kroner per tonn CO2, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Regjeringen foreslår også at avgiftene på klimagassene HFK og PFK økes til 330 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg økes CO2-avgiften for innenriks luftfart med om lag 50 kroner per tonn CO2. En tilsvarende økning foreslås for CO2-avgiften for fiske og fangst i nære farvann. Samtidig økes fiskerfradraget. Autodiesel som ilegges veibruksavgift holdes utenfor avgiftsøkningen.

- Karbonprising er det viktigste klimatiltaket. Utslipp av klimagasser blir nå dyrere, mens klimavennlige alternativer blir mer konkurransedyktige, sier finansminister Johnsen.

Forslagene anslås å øke provenyet med om lag 700 millioner kroner i 2014. Det tas da hensyn til kompensasjoner på utgiftssiden som følge av inngåtte avtaler om kjøp av persontransporttjenester, som tog-, fly- og fergetjenester.

Regjeringen foreslår å øke avgiften på elektrisk kraft med 1,12 øre per kWh utover prisjustering. Det fører til at avgiftsnivået per enhet energi for elektrisitet vil tilsvare grunnavgiften på mineralolje. Endringen anslås å gi om lag 725 millioner kroner i økte inntekter til staten i 2014.