Historisk arkiv

Henvendelse om rotfradrag på arbeid og utbedring av egen bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Brev til skattyter

Jeg viser til din henvendelse av 27. august 2010 om fradrag på arbeid og utbedring av egen bolig.

Jeg kan opplyse at Skatteunndragelsesutvalget i NOU 2009: 4 vurderte et forslag om å innføre fradragsrett for private ved kjøp av visse tjenester i hjemmet. Det er enkelte argumenter som isolert sett kan tale for en slik ordning. Ved en slik fradragsrett kan det bli mer fordelaktig for kjøperen å velge en oppdragstaker som opptrer hvitt og følger regelverket. Kravene til dokumentasjon for å oppnå fradrag kunne tilføre skatteetaten mer kjennskap til skattepliktige inntekter knyttet til arbeids- og tjenesteoppdrag i private hjem.

Ordningen kan utformes som et fradrag i inntekt eller et fradrag i skatt.

Ordninger med inntekts- eller skattefradrag ved kjøp av husarbeidstjenester finnes i enkelte europeiske land, blant annet Danmark, Sverige og Finland. En mulig ordning er å gi fradrag for kostnader både til ulike typer arbeid på egen bolig og til husvask og andre typer husarbeid, tilsvarende den finske ordningen. En annen mulighet er at fradragsretten avgrenses mot vedlikeholdsarbeid på egen bolig, tilsvarende den svenske ordningen.

Men det er også sterke hensyn som taler mot en slik ordning. En slik fradragsrett fjerner ikke lønnsomheten av å velge svart arbeid fremfor hvitt. I de fleste tilfelle vil det fortsatt være rimeligere å kjøpe tjenesten svart. Selv om ordningen vil redusere omfanget av svart arbeid i noen grad, vil den også omfatte dem som uansett opererer innenfor lovens rammer. Totalt sett er det derfor mye som taler for at en slik ordning vil innebære et vesentlig tap av skatteinntekter.

Ordningen ville også ha uheldige fordelingseffekter, blant annet fordi de med lavest inntekt i mindre grad etterspør slike tjenester enn de med høyere inntekt.

Blant annet på denne bakgrunn gikk skatteunndragelsesutvalgets flertall ikke inn for en fradragsrett. Flertallet viste for øvrig til at ordningen ville medføre nye og store kontrollutfordringer for skatteetaten. Utvalgets mindretall mente for sin del at fradragsordningens positive effekter samlet sett veier tyngre enn mothensynene.

De eventuelle positive virkningene av fradragsordningen fremstår etter departementets vurdering som for usikre og begrensede til å kunne oppveie de de klart negative effektene av å innføre ordningen.

Departementet vil derfor ikke foreslå at det innføres en ordning med skattefradrag eller inntektsfradrag for arbeids- og tjenesteoppdrag i private hjem. 

Med hilsen
Randi Ness
politisk rådgiver