Historisk arkiv

Finansdepartementet

St.prp. nr. 59 (2007-2008) - feil og mangler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det er enkelte feil i den foreløpige utgaven av St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008, jf. nærmere omtale nedenfor. Sidetallsreferansene gjelder den foreløpige versjonen av proposisjonen. Endringene vil bli innarbeidet i den endelige versjonen av proposisjonen.

1.
På side 15 oppgis den bokførte effekten av reduserte inntekter fra avgiften på utslipp av NOx i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen til 620 mill. kroner. Det korrekte skal være 600 mill. kroner, jf. forslaget til vedtak på s. 220. Omtalen av forslaget til bevilgningsendring på kap. 5509, post 70 Avgift vil bli endret tilsvarende.

2.
På side 20 under omtalen av kap. 3100 Utenriksdepartementet, post 03 Diverse inntekter heter det at "…posten økes med 27,0 mill. kroner. Inntektsøkningen kommer som følge av tilbakeføring…". Dette er en ny post i statsbudsjettet for 2008 og omtalen vil derfor bli endret til: "…posten bevilges med 27,0 mill. kroner. Inntekten kommer som følge av tilbakeføring…". I tillegg vil det legges til i postoverskriften at posten er ny.

3.
På side 226 foreslås det i romertallsvedtak nr. XII at stikkordet "kan overføres" tilføyes bevilgningen under kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak, post 73 EUs rammeprogram for forskning. Dette forslaget er imidlertid ikke omtalt i den foreløpige utgaven av St.prp. nr. 59 (2007-2008). Følgende omtale vil derfor bli innarbeidet:

"Post 73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres
Bevilgningen fikk tilføyd stikkordsfullmakten ”kan overføres” i 2007, jf. St.prp. nr. 7 (2007–2008). Det foreslås at fullmakten videreføres også i 2008, jf. forslag til romertallsvedtak. "

4.
På side 141 under omtalen av kap. 4350 Jernbaneverket, post 37 Anleggsbidrag heter det at "Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 4350, post 37 Anleggsbidrag med 23,8 mill. kroner…". Dette er en ny post i statsbudsjettet for 2008 og omtalen vil derfor bli endret til: "Det foreslås en bevilgning på kap. 4350, post 37 Anleggsbidrag på 23,8 mill. kroner…". I tillegg vil det legges til i postoverskriften at posten er ny.

5.
På side 149-150 omtales et forslag til omdisponering på kap. 1400 Miljøverndepartementet fra post 81 Tilskudd til lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn, kan overføres, kan nyttes under post 22, til post 22 (Ny) Driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres. Omtalen i 2 setning i første hele avsnitt på s. 150 vil bli endret fra: "Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 1400, post 81 med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 1400, post 22 (Ny) Driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres." til "Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 1400, post 81 med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende utgifter under kap. 1400, post 22 (Ny) Driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres."

6.
På side 178-179 omtales salg av klimakvoter. I første setning på s. 179 er årstallet for når den norske planen for tildeling av kvoter til bedrifter som er underlagt kvoteplikt ble oversendt ESA ikke oppgitt. Omtalen vil bli endret til: "Den norske planen for tildeling av kvoter til bedrifter som er underlagt kvoteplikt ble oversendt ESA 28. mars 2008 for godkjenning".

7.
På side 180 under omtalen av kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet, post 70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene vil den siste setningen ("Refusjonen betales av Norges Bank.") bli tatt ut.


Med hilsen


Kristin Halvorsen