Historisk arkiv

Spørsmål om organisering og rollefordeling i hovedstyret og representantskapet til Norges Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det er ønskelig at rollefordelingen mellom representantskapet og hovedstyret kommer klarere fram i loven. Lovutkastet § 5 annet ledd presiserer hovedstyrets organisasjonsansvar, dets ansvar for å påse at bankens virksomhet er gjenstand for betryggende styring og kontroll samt ansvaret med å føre tilsyn med bankens administrasjon og virksomhet for øvrig.

Jeg viser til brev 24. mars 2009 fra Høyres stortingsgruppe.

I brevet trekkes tre problemstillinger fram som spesielt viktige:

  • arbeids- og rollefordelingen mellom hovedstyret og representantskapet i Norges Bank
  • kompetansen til representantskapet
  • hovedstyrets ansvar og oppnevning

Brevet gir uttrykk for at departementet ved utarbeidelse av forslag til endringer i sentralbankloven bør se på eventuelle endringer som kan forbedre organiseringen og kvaliteten på tilsyns- og kontrollarbeidet i Norges Bank. Det pekes også på behovet for tydeligere å avklare ansvars- og tilsynsoppgavene til representantskapet og kompetansebehovene i representantskapets sekretariat. 

Jeg deler langt på vei de synspunkter brevet gir utrykk for, og Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon om endringer i sentralbankloven (Ot.prp. nr. 58 (2008-2009)) som tar tak i mange av de problemstillinger brevet og det vedlagte notatet reiser. Foruten å foreslå en ny regnskaps- og revisjonsordning, fremmer Regjeringen her forslag om å presisere innholdet i hovedstyrets og representantskapets tilsyns- og kontrollansvar.

Det er ønskelig at rollefordelingen mellom representantskapet og hovedstyret kommer klarere fram i loven. Lovutkastet § 5 annet ledd presiserer hovedstyrets organisasjonsansvar, dets ansvar for å påse at bankens virksomhet er gjenstand for betryggende styring og kontroll samt ansvaret med å føre tilsyn med bankens administrasjon og virksomhet for øvrig. Bestemmelsens tredje ledd presiserer representantskapets tilsynsansvar. Det skal føre tilsyn med at hovedstyret har tilfredsstillende styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet og med at det er etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at bankens virksomhet utøves i henhold til gjeldende regelverk. Indirekte vil også presiseringen av hovedstyrets oppgaver gi føringer for representantskapets oppgaver, da representantskapet skal føre tilsyn med hovedstyrets virksomhet.

Sentralbanksjefens og visesentralbanksjefens dobbeltfunksjoner er ikke ensbetydende med at hovedstyret ikke kan ha et tilsynsansvar overfor bankens administrasjon. Proposisjonen framhever imidlertid at denne særskilte styringsstrukturen stiller særlige krav til måten hovedstyret utøver sitt ansvar på.

Hva angår representantskapets sammensetning, er jeg enig i at dets oppgaver og ansvar forutsetter høy kompetanse hos medlemmene. Som kjent er det Stortinget som velger representantskapets medlemmer etter forslag fra partigruppene.

Det følger videre av lovutkastet at representantskapet skal ha et sekretariat. I merknadene framheves viktigheten av at dette må være faglig uavhengig og kompetent. Representantskapet vil ha kompetanse til å fastsette sekretariatets faglige, ressursmessige og administrative vilkår.

Etter mitt syn vil de foreslåtte lovendringene bidra til å styrke Norges Banks styrings- og kontrollstruktur. Det må likevel løpende vurderes om styringsstrukturen i Statens pensjonsfond og Norges Bank kan styrkes ytterligere. Jeg vil ta med meg vurderingene i brevet og det vedlagte notatet i dette løpende arbeidet.

Med hilsen
Kristin Halvorsen