Historisk arkiv

Dokument 8:109 S (2011-2012), representantene Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Plan for hvordan elbiler og biler som bruker ny teknologi beholder et forutsigbart avgiftsregelverk over tid

Jeg viser til forslaget fra representantene Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde om at Regjeringen legger fram en plan om et langsiktig avgiftsregelverk for kjøretøy basert på ny teknologi.

Representantene viser til at det skjer en betydelig utvikling av teknologi innen bilmotor som drives på gass, strøm og hydrogen. Representantene mener det hersker stor usikkerhet om hvor lenge avgiftsfritakene for slike kjøretøy vil gjelde. Det vises videre til at flere miljø- og bilorganisasjoner har tatt til orde for langsiktighet i fritakene for elbiler frem til 2020. Representantene mener myndighetene må bidra til at en slik langsiktighet i rammeverket etableres og foreslår følgende:

”Stortinget ber regjeringen legge fram en plan om et langsiktig avgiftsregelverk for kjøretøy basert på ny teknologi, deriblant el-biler.”

Besvarelse:
Jeg viser til at Regjeringen har gjennomført store endringer i bilavgiftene for å bidra til lavere CO2-utslipp. I 2007 ble slagvolum erstattet av CO2-utslipp som et av beregningsgrunnlagene i engangsavgiften. Det er lagt større vekt på CO2-utslipp i avgiften i årene etter 2008. I tillegg ble det innført NOX-utslipp i engangsavgiften fra 1. januar i år. Endringene i engangsavgiften er en av faktorene som har bidratt til en vesentlig nedgang i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler de siste årene. Det gjennomsnittlige utslippet er redusert med 24 pst. i løpet av fem år, fra 177 g/km i 2006 til 134 g/km i 2011. For perioden januar til mai i år er gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler på 131 g/km.

Når det gjelder avgiftsfordelene for elbiler ble det i statsbudsjettet for 2012 varslet at Regjeringen ikke har konkrete planer om å endre disse nå. Det ble imidlertid varslet at helheten i rammebetingelsene for elbiler må vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy. I forbindelse med behandlingen av Klimameldingen i Stortinget har alle partiene, unntatt FrP, blitt enige om å fremme forslag om at dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet rene nullutslippsbiler ikke overstiger 50 000.

På bakgrunn av den forutsigbarheten som nå er etablert rundt avgiftsregimet for nullutslippsbiler, ser jeg ikke behov for å lage ytterligere planer for et langsiktig avgiftsregelverk for elbiler og lignende.

Med hilsen
Sigbjørn Johnsen