Historisk arkiv

Rettelser i Meld. St. 17 (2011-2012) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Rettebrev

Jeg vil få gjøre oppmerksom på enkelte feil i Meld. St. 17 (2011-2012) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011:

Avsnitt 2.2.3
I figur 2.3 (på side 23) mangler det en rød strek over boksen ”MBS* (boliglån)” i delmarkedet ”Pantesikrede”.

Avsnitt 2.3.3
På side 35, i sjette setning i høyre spalte, står det:
”Japans aksjemarked utgjorde over 40 pst. av den globale aksjeindeksen i 1980.”

Det skal stå:
”Japans aksjemarked utgjorde over 40 pst. av den globale aksjeindeksen i 1988.

Avsnitt 2.3.4
På side 43, i første setning i høyre spalte, står det:
”Til tross for høyere vekst i BNP i framvoksende økonomier har ikke overskuddsveksten per aksje i aksjemarkedene i disse inntjeningsveksten vært vesentlig forskjellig fra utviklingen i de utviklede aksjemarkedene.”

Det skal stå:  
”Til tross for høyere vekst i BNP i framvoksende økonomier har ikke overskuddsveksten per aksje i aksjemarkedene i disse landene vært vesentlig forskjellig fra utviklingen i de utviklede aksjemarkedene.”

Avsnitt 2.4
På side 45, i første setning i høyre spalte, står det:
”Basert på markedsverdiene ved utgangen av 2012 innebærer endringene blant annet at:(…)”

Det skal stå:
”Basert på markedsverdiene ved utgangen av 2011 innebærer endringene blant annet at:(…)”

Avsnitt 4.1.2
I fjerde avsnitt (side 64) står det:
”(…), såkalt delvis rebalansering, jf. avsnitt 2.6.”

Det skal stå:
 ”(…), såkalt delvis rebalansering, jf. avsnitt 2.5.”

Avsnitt 4.1.4
I tabell 4.2 (side 73), fotnote 1 står det:
”… sammenliknet med middelverdier og motsatt.”

Det skal stå:
”(…) sammenliknet med middelverdien og motsatt.”

Avsnitt 4.2.3
I tabell 4.5 (side 80) står referansen til fotnote 1 på linjen for ”Norske aksjer”.

Denne referansen skal stå på linjen for ”Nordiske aksjer”.

Avsnitt 4.2.4
I figur 4.34 står det at den oransje linjen er ”Norge” og den brune linjen er ”Norden”.

Det skal stå at den oransje linjen er ”Norden” og den brune linjen er ”Norge”.

 
Med hilsen

Sigbjørn Johnsen