Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1244 fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det er etter mitt syn av stor betydning at publikum har tilgang til bankinnskudd og betalingstjenester på en hensiktsmessig måte. Jeg mener at det er naturlig at banker, som har enerett på å motta innskudd, er forpliktet til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette, skriver finansminster Sigbjørn Johnsen.

Jeg viser til brev fra Stortingets president 18. april 2012 til Finansdepartementet vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Eldre mennesker i distriktene opplever at lokale banker fjerner muligheten til å ta ut kontanter i bankfilialer, og opplever at de presses over på en kortteknologi som de ikke er komfortable med. Er finansministeren tilfreds med utviklingen, og hva vil han eventuelt gjøre for å sikre eldre bankkunder fortsatt tilgang til kontanter uten bruk av kort?

Begrunnelse:
Jeg viser til Dokument nr. 15:1320 (2010-2011), hvor finansministeren i sitt svar til meg skriver at «Etter min mening er det naturlig å se disse reglene i sammenheng slik at banker har plikt til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette.»

Til avisen Verdalingen uttaler banksjefen for Verdal og Inderøy i Sparebank l Midt-Norge 31. mars 2012 at «Vi kommer ikke til å ha kontanter i kassen og alle må ha Visa-kort før 4. juni». Dette samsvarer ikke med finansministerens svar, og det kan derfor være behov for en presisering av regelverket dersom finansministeren mener at bankene skal ha plikt til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette.»

Svar:
Det er etter mitt syn av stor betydning at publikum har tilgang til bankinnskudd og betalingstjenester på en hensiktsmessig måte. Jeg mener at det er naturlig at banker, som har enerett på å motta innskudd, er forpliktet til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette. Bankene plikter etter mitt syn også å ha et tilbud til kunder som ikke ønsker å bruke nettbank til for eksempel å betale regningene sine.

Jeg viser ellers til brev til representanten Ivar Kristiansen, datert 6. mai 2011, som svar på spørsmål nr. 1320 i 2011. Der varslet jeg også at det kan bli aktuelt å se nærmere på spørsmålet om bankers håndtering av kontanter i forbindelse med departementets oppfølging av Banklovkommisjonens utredning om ny finanslov. Utredningen ble lagt fram 31. mai 2011. Banklovkommisjonen uttaler på side 644 i NOU 2011: 8 følgende om denne problemstillingen:

«Etter finansavtaleloven § 24 kan kunden bruke sin konto til «innskudd, uttak og andre betalingstransaksjoner i samsvar med rammeavtalen» mellom kunden og banken. Disse bestemmelsene må forstås på bakgrunn av at banker – både etter kredittinstitusjons­direktivet og norsk lovgivning – har en lovfastsatt enerett til å motta innskudd, og at innskuddsvirksomheten som det helt sentrale element i en bankkonsesjon, etablerer det konsesjonsrettslige skille mellom banker og andre finansforetak. Dette gjør bankene til en særlig viktig del av den samfunnsøkonomiske infrastruktur, særlig for oppbevaring av likviditet og sparemidler, samt utføring av betalingstransaksjoner. Motstykket til den lovfastsatte enerett til å motta innskudd som banker har søkt om og er meddelt, må derfor være en plikt til å tilby allmennheten effektive og rasjonelle ordninger for innskudd og bruk av innskuddskonti i samsvar med kundegruppenes vanlige behov.»

Finansdepartementet arbeider nå med oppfølging av Banklovkommisjonens utredning. Bankenes plikt til å håndtere kontanter er et av spørsmålene i dette arbeidet.

Med hilsen
Sigbjørn Johnsen