Historisk arkiv

Svar på spm. 1170 fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om den langsiktige realavkastningen for oljefondet

Jeg viser til brev av 2. april fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde:

Spørsmål:
Hvilke profesjonelle aktører støtter finansministeren seg på når han fastholder 4 pst. som forventet langsiktig realavkastning for Oljefondet?

Begrunnelse:
I et innlegg i Aftenposten fredag 30. mars skriver finansministeren: ”Hvilken realavkastning vi kan forvente framover bør bygge på analyser av historisk avkastning, på hva profesjonelle aktører forventer og på økonomisk teori.” Finansdepartementets egne profesjonelle aktører i Norges Bank foreslår at avkastningskravet nedjusteres til 3 pst. Det samme gjør NBIMs leder Yngve Slyngstad.

Handlingsregelen foreskriver at forventet realavkastning legges til grunn. Om finansministeren legger en for høy realavkastning til grunn bryter han med handlingsregelen.

Svar:
Bruken av betegnelsen ”profesjonelle aktører” er generell og må tolkes vidt. I Meld. St. 17 (2011-2012) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 gjennomgås for eksempel hvilken premie selskapsledere, investorer og akademikere forventer i aksjemarkedet på lang sikt (se boks 2.1 og lista over referanser). Gjennomgangen viser at det er mange ulike syn på forventet realavkastning framover, og at departementets anslag på framtidig aksjepremie fortsatt er moderat.

Handlingsregelen for budsjettpolitikken innebærer at bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet skal øke gradvis over tid, om lag i takt med forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Handlingsregelen er en retningslinje for bruk av statens petroleumsinntekter gjennom mange tiår framover. I tråd med dette er forventningen om 4 pst. realavkastning ment å gjelde på svært lang sikt.

Dagens realrenter er svært lave. Etter departementets syn taler det ekstraordinære ved dagens situasjon for at en bør være varsom med å endre anslagene for forventet realavkastning av SPU utelukkende på grunnlag av dagens lave realrentenivåer. En analyse av forventet avkastning i aksjemarkedet støtter opp under en slik konklusjon.

Med hilsen

Sigbjørn Johnsen