Historisk arkiv

Svar på spm. nr. 888 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Jeg viser til brev 22. februar 2013 fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen:

I sin årstale for 2013 sa sentralbanksjef Olsen at "ved å begrense bruken av oljepenger til forventet realavkastning av fondet vil vi sørge for at kommende generasjoner kan nyte godt av petroleumsformuen." I fjor hevdet Olsen at forventet avkastning var nærmere 3 prosent. Er finansministeren kjent med om Norges Bank har endret oppfatning om det, og i så fall hva er Norges Banks nåværende forventninger til langsiktig realavkastning i Statens pensjonsfond utland?

Svar:

Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland (SPU) bygger blant annet på langsiktige forventninger om avkastning og risiko for aktivaklassene aksjer, obligasjoner og eiendom. I fjorårets melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond var det en gjennomgang av grunnlaget for forventningen om 4 prosent realavkastning på lang sikt, se boks 2.1 i Meld. St. 17 (2011-2012). Jeg er ikke kjent med om Norges Bank har utarbeidet nye forventninger til langsiktig realavkastning i SPU.

Med hilsen
Sigbjørn Johnsen