Historisk arkiv

Svar på spm 96 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 16.10

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Økt avgiften på snus og skrå

Finansdepartementet
Vårt saksnr: 06/4895

Spørsmål nr. 96, fra Finanskomiteen/ Kristelig Folkepartis fraksjon, av 16.10.2006, vedrørende Statsbudsjettet 2007

"Hva vil provenyeffekten være av en reell økning i avgiften på snus og skrå med

a) 25 %

b) 50 %

Hensyn tatt til eventuell beregnet effekt for vridning av konsum fra avgiftsbelagte varer til ikke-avgiftsbelagte varer?"

Svar:
a) Dersom avgiften på snus og skrå settes opp med 25 pst. fra 1. januar 2007, anslås provenyet å øke med om lag 20 mill. kroner påløpt og bokført i 2007.

b) Dersom avgiften på snus og skrå settes opp med 50 pst. fra 1. januar 2007, anslås provenyet å øke med om lag 35 mill. kroner påløpt og om lag 30 mill. kroner bokført i 2007.

Departementet gjør oppmerksom på at anslagene for provenyvirkninger er usikre når satsendringene er såpass store.

Når snus og skrå blir dyrere, vil forbrukere isolert sett få større utgifter til kjøp av disse varene. Samtidig vil de, som følge av den økte prisen, redusere etterspørselen noe. De samlede utgiftene til snus og skrå antas å øke noe. Samtidig vil forbruket av andre varer og tjenester isolert sett gå ned. Disse kan være avgiftsbelagte og ikke avgiftsbelagte. Det er ikke tatt hensyn til provenyeffektene av slike endringer i beregningene ovenfor.