Historisk arkiv

Historisk arkiv

Svar til Svein Flåtten på spørsmål nr. 1 vedrørende eiendomsmeglers likviditet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Svar på spørsmål nr. 1 til spørretimen 09.05.2007 fra representanten Svein Flåtten

 

Stortingets president

I ny lov om eiendomsmegling videreføres regler om at meglerbrev tilbakekalles når megler er illikvid. Da regelen ble innført var de fleste meglere enkeltpersonforetak og mindre AS. Nå er de aller fleste i stilling som ansatte og det forventes økning som følge av nye kvalifikasjonskrav. Meglere er provisjonsavlønnet og har en sårbar privatøkonomi ved nedgang i markedet.

 

Mener statsråden utviklingen gir grunn til å vurdere reglene for tilbakekall på nytt, slik at de faglige kvalifikasjoner er de avgjørende?

 

 

President

I ny eiendomsmeglingslov (vedtatt i Odelstinget 26. april 2007) § 4-2 første ledd nr. 5 stilles det som krav for å få eiendomsmeglerbrev at innehaveren er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

 

Bakgrunnen for dette kravet er at økonomisk sårbarhet kan være en trussel mot meglerens uavhengighet som mellommann.

 

I den nye loven er Kredittilsynet gitt adgang til å kalle tilbake eiendomsmeglerbrev blant annet når vilkårene for tildelingen av brevet ikke lenger er oppfylt. Dette er en oppmykning i forhold til gjeldende lov, som sier at Kredittilsynet skal kalle tilbake brevet dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt.

 

Kredittilsynet foreslås med andre ord å avgjøre saker om tilbakekalling av eiendomsmeglerbrev på grunnlag av en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. I en slik helhetsvurdering vil også de momenter som påpekes i spørsmålet kunne være relevante.