Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Svar til Ketil Solvik-Olsen på spørsmål nr. 6 vedrørende drivstoff basert på naturgass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

EcoPar er basert på naturgass, og er følgelig et fossilt brensel som ikke er klimanøytralt. Toll- og avgiftsdirektoratet har slått fast at produktet er å betrakte som mineralolje og omfattet av CO2-avgiften. Denne utgjør i dag 0,55 øre pr liter. Satsen gjelder alle produkter som defineres som mineralolje. Bruk av EcoPar gir i følge EcoFuel lavere utslipp av CO2 enn ordinær diesel. Dersom dette er korrekt, kunne det tilsi at CO2-avgiften burde vært noe lavere for EcoPar, men det ville ikke være god miljøpolitikk å frita EcoPar fra CO2-avgift i sin helhet.

Svar på spørsmål nr. 6 til spørretimen 28.05.2008 fra representanten Ketil Solvik-Olsen


Stortingets president
Selskapet EcoFuel produserer alternativt drivstoff basert på naturgass. Drivstoffet hevdes å være tilnærmet fritt for NOx- og partikkelutslipp samt gir relativt lavt CO2-utslipp. I følge VG 21. mai pålegges drivstoffet avgift som mineralsk dieselolje, mens andre produsenter av miljøvennlig drivstoff får reduserte avgifter. Produsentene har ventet på en avklaring rundt dette i 2 år, noe som harmoniserer dårlig med Regjeringens offensive miljøretorikk.
Vil statsråden bidra til en rask og positiv avklaring i saken?

 

President
CO2-avgiften på mineralske produkter er ment som et tiltak for å redusere utslipp av klimagassen CO2. Avgiften ble innført i 1991, og omfatter mineralolje, bensin og forbrenning av olje og gass på petroleumssokkelen. Biodrivstoff, som for eksempel biodiesel eller alkohol, fører ikke til økte netto utslipp av CO2 fordi det inngår i et lukket CO2-kretsløp. Slikt drivstoff er derfor ikke avgiftspliktig. I den utstrekning biodiesel blandes inn i ordinær mineralolje gis det fritak for andelen biodiesel som benyttes.

EcoPar er basert på naturgass, og er følgelig et fossilt brensel som ikke er klimanøytralt. Toll- og avgiftsdirektoratet har slått fast at produktet er å betrakte som mineralolje og omfattet av CO2-avgiften. Denne utgjør i dag 0,55 øre pr liter. Satsen gjelder alle produkter som defineres som mineralolje. Bruk av EcoPar gir i følge EcoFuel lavere utslipp av CO2 enn ordinær diesel. Dersom dette er korrekt, kunne det tilsi at CO2-avgiften burde vært noe lavere for EcoPar, men det ville ikke være god miljøpolitikk å frita EcoPar fra CO2-avgift i sin helhet.

Mineralolje som brukes på biler pålegges også autodieselavgift. Siden EcoPar er å betrakte som mineralolje, omfattes dette produktet også av denne avgiften. Alle trafikanter bør på prinsipielt grunnlag betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. Selv om EcoPar har lave NOx – og partikkelutslipp vil altså kostnadene det påfører samfunnet være tilnærmet lik det andre drivstoff medfører.

I St. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak vises det til at det over tid vil kunne være nødvendig å avgiftsbelegge alternative drivstoff på linje med bensin og diesel. Regjeringen ønsker imidlertid å stimulere til økt bruk av klimanøytrale drivstoff, slik at klimagassutslippene fra transportsektoren reduseres, og har derfor valgt å ikke avgiftbelegge klimanøytrale drivstoff. Dette kan ikke tas til inntekt for at fossile drivstoff som i dag er avgiftspliktige skal fritas for avgift.

Til toppen