Historisk arkiv

Svar til Gunnar Gundersen på spørsmål nr. 2 vedrørende kildeskatt på pensjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Bakgrunnen for Skatteetatens informasjonsskriv om kildeskatt på pensjoner er at det fra 2010 skal trekkes kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge til person bosatt i utlandet, med mindre det følger av skatteavtale mellom Norge og bostedslandet at pensjonen ikke skal skattlegges i Norge.

Svar på spørsmål nr. 2 til spørretimen 25.11.2009 fra representanten Gunnar Gundersen

 

Spørsmål:


Stortingets president
"Mange norske pensjonister i utlandet er bekymret etter å ha mottatt brev fra Skatteetaten om at deres pensjon fra 1. januar 2010 blir trukket med 15 pst. skatt til Norge før utbetaling. I brevet opplyses det om unntak fra å skulle betale denne skatten. Skattyter må selv framskaffe denne dokumentasjonen. Det vil for mange ta tid, og de kan komme til å oppleve en lang periode med lave utbetalinger grunnet dobbeltbeskatning.
Vil statsråden ta initiativ til praktiske og fleksible overgangsordninger?”

 

Svar: 


President
Bakgrunnen for Skatteetatens informasjonsskriv om kildeskatt på pensjoner er at det fra 2010 skal trekkes kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge til person bosatt i utlandet, med mindre det følger av skatteavtale mellom Norge og bostedslandet at pensjonen ikke skal skattlegges i Norge. For at norske skattemyndigheter skal kunne ta stilling til hvorvidt skattyteren har rett til fritak fra kildeskatten, må det kunne dokumenteres at skattyteren virkelig er skattemessig bosatt i vedkommende land. Skatteetatens skriv gjør rede for hvilke krav som stilles til slik dokumentasjon.

Skatteavtalene regulerer hvordan skattleggingen skal være på likningsstadiet. De regulerer ikke forskuddstrekket. Men informasjonen fra Skatteetaten gjelder også hvordan den som mener seg berettiget til fritak kan søke om det allerede på trekkstadiet.

Ut fra all informasjon som er gitt fra departementet i forbindelse med innføringen av kildeskatt på pensjoner, kan jeg vanskelig forstå at det skal komme overraskende på noen at de må dokumentere hvor de er bosatt for å slippe kildeskatt på pensjonsutbetalinger fra Norge fra og med 2010. 

Dokumentasjonskravet som er oppstilt i informasjonen fra Skattedirektoratet, er at den som søker om skattefritak på hele pensjonen etter en skatteavtale, må opplyse hvem som utbetaler pensjonen og legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i bostedslandet. Det kreves at bostedsbekreftelsen er utstedt av skattemyndighetene og uttrykkelig bekrefter at vedkommende er skattemessig bosatt i det aktuelle landet etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Kildeskatten gjelder kun overfor personer som er skattemessig emigrert fra Norge. De som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, er skattepliktige hit etter skattelovens alminnelige regler. Alle med varig tilknyting til Norge, vil forbli skattemessig bosatt her etter skatteloven de første årene etter utflytting. De vil likevel kunne anses bosatt i for eksempel Spania dersom de flytter dit og framviser bostedsbekreftelse derfra. Jeg nevner dette for å vise at den som flytter til et land der Norge er avskåret fra å ilegge kildeskatt på pensjoner, også etter tidligere bestemmelser ble kjent med bruken av bostedsbekreftelser som grunnlag for skattefrihet etter skatteavtale.

Jeg kan vanskelig se at det innebærer noen urimelig byrde at også den som er skattemessig emigrert, må framvise bostedsbekreftelse for å slippe kildeskatten på pensjoner. Klare og formålstjenlige dokumentasjonskrav sikrer at det er de som er berettiget til fritak, som får det.

Dokumentasjonskravene som stilles på trekkstadiet, innebærer en smidig, praktisk og fleksibel anvendelse av skattebetalingslovens regler om forskuddstrekk. De nøyaktige anvisningene som er gitt på hvordan skattyter bør innrette seg, ivaretar på en god måte hensynet til forutberegnelighet og til at forskuddstrekket skal ligge så nær endelig utliknet skatt som mulig. Når regelverket og praktiseringen av det er som beskrevet ovenfor, er det etter mitt syn ikke behov for særskilte overgangsordninger.