Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vi vil være en ansvarlig investor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagbladet

Petroleumsvirksomheten har gitt Norge store inntekter og muligheter. Vi forvalter disse verdiene gjennom Statens pensjonsfond – utland, slik at oljeformuen kommer både nåværende og framtidige generasjoner til gode. Men det stiller også store krav til de etiske standardene for våre investeringer. I fjor tok vi initiativet til å evaluere erfaringene med etiske retningslinjer for fondet.

Petroleumsvirksomheten har gitt Norge store inntekter og muligheter. Vi forvalter disse verdiene gjennom Statens pensjonsfond – utland, slik at oljeformuen kommer både nåværende og framtidige generasjoner til gode. Men det stiller også store krav til de etiske standardene for våre investeringer. I fjor tok vi initiativet til å evaluere erfaringene med etiske retningslinjer for fondet.
 
I dag legger Regjeringen fram resultatene av denne evalueringen for Stortinget. Sjelden har en finansminister fått så overveldende respons på et høringsnotat. Og gledelig nok, våre etiske retningslinjer består prøven! Det inspirerer til å utvikle systemet ytterligere. Regjeringen foreslår nå et enda mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen: Hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal i større grad integreres i hele arbeidet med forvaltningen av fondet. Videre setter vi i gang tiltak som skal gjøre fondet ledende internasjonalt i grønn omstilling.
 
SV var i sin tid en av pådriverne for å få på plass etiske retningslinjer for oljeformuen, og det har vært en hjertesak for meg siden fondets tidlige dager. De fleste er godt kjent med at selskaper som driver grovt uetisk aktivitet er utelukket fra fondet, og at Etikkrådet anbefaler uttrekk av selskaper der vi risikerer å medvirke til dette.
 
Det har gitt resultater. Store fond over hele verden merker seg Etikkrådets grundige anbefalinger og følger våre uttrekk. I en høyesterettsdom høsten 2007 ble det britiske gruveselskapet Vedanta Resources Plc. nektet konsesjon til å bygge en gruve i India. Fondets avgjørelse om å trekke seg ut av selskapet ble sitert som en av årsakene til dette. Det illustrerer tilliten til Etikkrådets arbeid internasjonalt.
 
Samtidig har vi styrket arbeidet med aktivt eierskap. Norges Bank har prioritert arbeidet med barns rettigheter og barnearbeid. I 2008 ble over 500 selskaper analysert systematisk for å avdekke eventuelle brudd på retningslinjene. I tillegg var banken i dialog med 130 selskaper og aktivt involvert i ytterligere 19 selskapers arbeid med barns rettigheter.
 
Det er i vår økonomiske egeninteresse som fondets eiere at selskapene vi er investert i respekterer grunnleggende etiske standarder og styres godt. Ettersom vi har spredt investeringene våre på svært mange enkeltselskaper i mange land og har en svært lang investeringshorisont, er en bærekraftig utvikling i vid forstand en forutsetning for god finansiell avkastning over tid. Når selskaper ødelegger miljøet, bryter menneskerettighetene eller på andre måter oppfører seg grovt uetisk, vil det ikke bare kunne svekke lønnsomheten på sikt i selskapet selv eller de andre selskapene vi har investert i – men true tilliten til markedet.  
 
Regjeringen vil at Statens pensjonsfond – Utland skal stå enda tydeligere fram i rollen som en ansvarlig investor. Målet vårt er å bidra til positive endringer når det gjelder selskapers atferd og bærekraftsspørsmål, og delta aktivt i det internasjonale arbeidet med ansvarlig investering, for eksempel i FN-regi.
 
Selskaper som opptrer grovt uetisk og bryter kriteriene i de etiske retningslinjene skal som før kunne utelukkes fra fondet i henhold til Etikkrådets grundige tilrådninger. I tillegg til dagens kriterier, mener Regjeringen at vi også skal utelukke selskaper som produserer tobakk. Tobakk er et produkt som ved forutsatt bruk fører til stor risiko for helseskade og for tidlig død, og vi ønsker ikke lenger å være involvert i denne typen virksomhet.
       
Vi stiller også nye krav til Norges Banks eierskapsutøvelse, blant annet at banken i sin virksomhet integrerer hensyn til god selskapsstyring, og miljømessige og sosiale forhold i flere deler av forvaltningen av fondet. Norges Bank har fått velfortjent skryt for sitt arbeid med barnearbeid. Vi vil be Norges Bank om å utvide denne virksomheten til også å omfatte miljø  og selskapers rapportering og åpenhet om betalingsstrømmer. Det sistnevnte kan være med å motvirke at økonomisk kriminalitet skjules ved hjelp av såkalte skatteparadiser. Det er viktig med åpenhet om eierskapsarbeidet, og derfor blir det laget nye regler om rapportering av Norges Banks arbeid på dette feltet.
 
Vi vil bedre samvirket mellom virkemidlene vi har til rådighet, og vil sørge for større helhet i arbeidet. Før vi beslutter at et selskap skal utelukkes vil vi spørre oss selv om det finnes andre virkemidler som er bedre egnet, for eksempel ved å påvirke selskapet til bedret praksis. Vi oppretter en observasjonsliste over selskaper som ligger i grensesonen for uttrekk. Vi vil kunne bidra til mer positiv endring hvis vi faktisk er i stand til å påvirke selskaper til å endre praksis enn å trekke seg ut. Men dette er en avveining vi må gjøre i hvert enkelt tilfelle.
 
De etiske retningslinjene er ikke utviklet en gang for alle. Vi vil ha et kontinuerlig fokus på hvordan de fungerer, hvilke resultater vi oppnår og hvordan vi best kan bidra til en bedre verden. Et fond som forvaltes på vegne av det norske folk, vil være under kontinuerlig overvåking og debatt. Åpenhet om hvilke selskaper vi har eierandeler i, hvilken investeringsstrategi vi følger og hvordan de etiske retninglinjene fungerer er helt nødvendig for å sikre legitimitet.