Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ansvarlig investeringspraksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Aftenposten

Rollen som ansvarlig investor i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er viktig for Regjeringen. God avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og sosial forstand, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen i Aftenposten.

Rollen som ansvarlig investor i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er viktig for Regjeringen. God avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og sosial forstand.

Vi utvider nå virkemiddelbruken for å bidra til en slik utvikling, og fastsetter i dag to nye retningslinjer for ansvarlig investeringspraksis. Hittil har vi brukt aktiv eierskapsutøvelse og uttrekk av enkeltselskaper fra fondets portefølje som virkemidler i arbeidet med å ivareta fondets etiske forpliktelser. Nå suppleres disse virkemidlene med initiativer om temaer knyttet til bærekraft på lang sikt. Vi ønsker å påvirke enkeltselskaper, sektorer og markeder til bedre praksis og til en bærekraftig håndtering av miljømessige- og sosiale forhold. Dette kan i sin tur ha innvirkning på vår langsiktige avkastning.

Bærekraftig utvikling påvirker våre investeringer
Vi har nylig satt i gang to initiativer som berører fondets investeringsstrategi – et nytt investeringsprogram og klimaforskning. Investeringsprogrammet for miljø skal rettes mot investeringer som skal gi både miljøgevinst og finansiell avkastning. Et eksempel på det er vannteknologi. Innenfor klimaforskning deltar Finansdepartementet i en bred utredning som vurderer hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette. Dette er første gang store internasjonale pensjonsfond går sammen om en slik utredning. Hovedmålsettingen er å få mer kunnskap om hvordan klimautfordringene kan påvirke våre investeringer på lang sikt.

Et av verdens mest åpne fond
Vi får ofte innspill fra mediene og andre om at SPU investerer i omstridte selskaper. SPU er et av verdens største og mest transparente fond. Det får vi stor anerkjennelse for i inn- og utland. Åpenhet fører til debatt, og det ønsker jeg velkommen. Vi eier litt av stort sett alle børsnoterte selskaper verden over – omtrent 8000 til sammen. Det er selvsagt en risiko for at noen av selskapene driver kritikkverdig, men det er ikke sikkert at det beste svaret er å la være å investere. I mange tilfeller vil vi kunne oppnå mer gjennom å bruke vår innflytelse som eier.

Dialog gir resultater
Norges Bank er operativ forvalter av SPU og har ansvaret for eierskapsarbeidet. Banken er i jevnlig dialog med enkeltselskaper, samarbeider med andre investorer, deltar i internasjonale nettverk og gir innspill til regulerende myndigheter. På områdene barnearbeid, klima og vann har banken utarbeidet forventningsdokumenter som blir brukt aktivt i dialogen med selskapene.

Erfaring viser at vi kan oppnå gode resultater når dialogen føres med flere selskaper i samme sektor. Et godt eksempel er arbeidet med selskapet Monsanto og flere andre frøprodusenter i India. I forkant av dialogen forelå anklager om omfattende bruk av helsefarlig barnearbeid, noe som i utgangspunktet talte for utelukkelse. Departementet valgte imidlertid å beholde eierskapet for å kunne gå i dialog. Resultatet ble en industristandard for barnearbeid og en felles forpliktelse fra selskapenes side om å forsøke å eliminere barnearbeid i produksjonen. Et godt resultat, ikke bare i ett enkeltselskap, men i en hel bransje. Vi kan altså ikke sette likhetstegn mellom etikk og uttrekk, i noen tilfeller kan vi oppnå mer ved å bli i selskapet og utøve eierskap.

Uttrekk og observasjon
I dag er 49 selskaper utelukket fra investeringsuniverset. Listen inkluderer blant annet produsenter av inhumane våpen og selskaper som har medvirket til grove menneskerettighetsbrudd eller alvorlig miljøskade. Nå er også produksjon av tobakk inkludert som et kriterium for utelukkelse, og vi har nylig utelukket 17 tobakksprodusenter fra SPU. Hensikten er å ivareta en etisk minstenorm som vi mener har bred oppslutning hos eierne av fondet, det norske folk.

Framover skal vi benytte oss av et nytt virkemiddel, en observasjonsliste. Selskaper som settes på en slik liste skal følges nøye. Vi tror at observasjon i en del tilfeller er godt egnet for å bidra til endret atferd hos et selskap.

Et viktig mål for arbeidet med ansvarlige investeringer er å bidra til beste praksis på området. De nye grepene vi nå tar er helt i tråd med denne ambisjonen. Som langsiktig investor har vi påtatt oss et stort ansvar knyttet til å fremme bærekraftig utvikling på lang sikt. Vi er ydmyke overfor oppgaven og ser frem til debatt om disse viktige spørsmålene.