Historisk arkiv

Finansdepartementet

Bærekraftig sparing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Vårt Land

God finansiell avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Vi må derfor bruke de virkemidlene vi har som finansiell investor til å bidra til en slik utvikling, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen.

God finansiell avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Vi må derfor bruke de virkemidlene vi har som finansiell investor til å bidra til en slik utvikling. I dag legger Regjeringen fram årets melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Der gjør vi rede for vår brede tilnærming til ansvarlig investeringspraksis.

Pensjonsfondet var tidlig ute blant statlig eide fond når det gjelder å ta hensyn til etikk, miljø- og samfunnsmessige forhold i forvaltningen. Fondet er en langsiktig ”universell eier”. Det betyr at vi gjennom våre brede investeringer i forskjellige land og bransjer indirekte eier en andel av verdensøkonomien. Det gir oss både et ansvar for og en egeninteresse av å bidra til bærekraftig utvikling.
 
Vi har flere virkemidler i dette arbeidet. I 2010 innførte vi et nytt: observasjon. Observasjon brukes dersom det er tvil om det å trekke seg ut av selskaper vil være riktig eller dersom det er grunn til å tro at selskapenes atferd vil kunne endres over tid. Uttrekk er et synlig og viktig virkemiddel. Men det er ikke synonymt med ansvarlighet. Som en stor investor vil vi i mange tilfeller oppnå mer gjennom å bruke vårt eierskap til å påvirke selskapene, og gjennom å samarbeide internasjonalt – i FN eller med andre investorer.
 
Som investor skal vi bidra til at selskaper drives på en god og bærekraftig måte. Finansdepartementet har i mandatet til Norges Bank fastsatt at fondets eierrettigheter skal utøves basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og at hensynet til god selskapsstyring, miljø- og samfunnsmessige forhold skal være en integrert del av fondsforvaltningen. Dette er et ambisiøst mål som er i tråd med FNs Prinsipper for ansvarlig investeringspraksis. Som en del av arbeidet analyserer banken nå de miljø- og samfunnsmessige risikoene som finnes i selskapene og markedene de investerer.
 
Norges Bank har definert investorers rettigheter, styrets ansvar, velfungerende markeder, klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter som prioriterte områder innenfor eierskapsutøvelsen. Banken har utarbeidet forventningsdokumenter som brukes i dialog og oppfølging av selskapene. I 2010 har selskaper Norges Bank har vært i dialog med lansert en handlingsplan mot barnearbeid innenfor kakaoproduksjon i Vest-Afrika.  Banken har også fortsatt arbeidet med å følge opp et annet bransjeinitiativ mot barnearbeid. En rapport fra juni 2010 slår fast at andelen barnearbeid på gårdene som produserte hybride frø for selskapene Bayer AG og Monsanto hadde falt fra 53 prosent i 2003-2004 til mindre enn 3 prosent i 2009-2010.
 
I 2009 ble det etablert et eget program for miljøinvesteringer. Investeringene gjennomføres ved at banken tildeler mandater til forskjellige forvaltere. Antallet miljømandater økte i 2010 fra 4 til 9. Mandatene omfatter investeringer innen vannforvaltning, miljøteknologi og ren energi. Nå legger vi opp til at disse investeringene skal være i intervallet 20-30 milliarder kroner. Omfanget er dermed økt. Opprappingen har også vært langt raskere enn opprinnelig lagt til grunn. Tall fra Norges Bank viser at de miljørelaterte investeringene ved utgangen av 2010 utgjorde 25,7 milliarder kroner, mot 7 milliarder i 2009.
 
Høsten 2009 inngikk departementet en avtale med konsulentselskapet Mercer om å utrede langsiktige konsekvenser av klimaendringer for finansmarkedene, og for porteføljen til pensjonsfondet. 13 andre investorer knyttet seg til prosjektet.  Rapporten kom i februar og et gjennomgående tema er at global oppvarming vil føre til økt usikkerhet rundt forventet langsiktig avkastning. Investorer anbefales å følge nøye med på utviklingen av denne risikoen og ta hensyn til den i investeringsstrategien. Samtidig gir ikke rapporten grunnlag for å tro at klimaendringer vil gi vesentlige virkninger for verdens finansmarkeder fram mot 2030.
 
I 2011 skal vi arbeide videre med å utvikle fondets strategi som ansvarlig investor.  Dette er et område i rask utvikling internasjonalt. Vi er ikke ferdige med dette arbeidet, vi er snarere i startgropen.

_____________

Les også: