Historisk arkiv

Miljøvennlig omlegging av bilavgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Bergens Tidende

Bergens Tidendes leder 15. mars gir inntrykk av at Regjeringen har ønsket at flere skal kjøpe dieselbiler. Dette er ikke riktig. Det Regjeringen har gjort, er å legge om engangsavgiften for å motivere til kjøp av biler med lavere CO2-utslipp, skriver statssekretær Kjetil Lund.

Bergens Tidendes leder 15. mars gir inntrykk av at Regjeringen har ønsket at flere skal kjøpe dieselbiler. Dette er ikke riktig. Det Regjeringen har gjort, er å legge om engangsavgiften for å motivere til kjøp av biler med lavere CO2-utslipp.

For å motivere til kjøp av biler med lavere CO2-utslipp ble engangsavgiften for førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge lagt om fra 1. januar 2007. CO2-utslipp erstattet slagvolum som avgiftsgrunnlag. Det ble ikke innført en særskilt lettelse for dieselbiler. Dieselbilene kom gunstig ut fordi de jevnt over har lavere CO2-utslipp enn tilsvarende bensinbiler. For å ta hensyn til at dieselbilene gir høyere lokale utslipp enn bensinbilene ble det vurdert at andre tiltak som omfatter både gamle og nye dieselbiler var bedre egnet til å redusere de lokale utslippene. Regjeringen innførte derfor i 2008 en gradering av årsavgiften slik at eldre og mer forurensende dieselbiler fikk høyere avgift. Samtidig ble veibruksavgiften på autodiesel økt med 20 øre, og vrakpanten på de mest forurensende dieselbilene ble økt fra 1 500 kroner til 5 000 kroner.

Nye krav i EU gjør at dieselbilene får stadig lavere utslipp av bl.a. NOx og partikler. Fra 2009 innebar dette samme krav til partikkelutslipp for dieselbiler som for bensinbiler. Fra 2014 innebærer nye krav at dieselbiler slipper ut nesten like lite NOx som bensinbiler.

Regjeringen tar lokal luftforurensing på alvor. Vi arbeider nå med en helhetlig gjennomgang av avgiftene på både drivstoff og kjøretøy. Hensynet til lokal forurensing vil være et tema der. Bilavgifter er et område der ulike hensyn må balanseres på en god måte. Regjeringen vil presentere gjennomgangen og foreslå eventuelle endringer i framtidige budsjetter. I tillegg bør lokale tiltak, som eksempelvis tidsdifferensierte bompenger og piggdekkavgift, vurderes på steder hvor lokal forurensning fra biler er et problem.