Historisk arkiv

Hva mener Høyre?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv

Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag i Stortinget som fjerner dagens grenser for bruk av oljepenger. Høyre har valgt å svare positivt på forslaget. Med dette har Høyre skapt usikkerhet om hva slags økonomisk politikk vi kan vente oss av en eventuell borgerlig regjering, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen.

Fremskrittspartiet har lagt fram et nytt forslag i Stortinget som fjerner dagens grenser for bruk av oljepenger. Høyre har valgt å svare positivt på forslaget. Med dette har Høyre skapt usikkerhet om hva slags økonomisk politikk vi kan vente oss av en eventuell borgerlig regjering.

Tidligere har Høyre alltid vært tydelige på at det er uaktuelt å fravike dagens handlingsregel for bruk av oljepenger. Da Frp la fram sin nye "handlingsregel" forrige uke, svarte Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner imidlertid at han "ser positivt på nyorienteringen fra Fremskrittspartiet" og at de to partiene nå er "enige om retningen for den økonomiske politikken".

Hva innebærer så nyorienteringen til FrP i den økonomiske politikken? Partiet vil ha to handlingsregler. Den ene skal begrense den årlige overføringen av oljepenger til stats­budsjettet. Men det er høyst uklart hva som skal være grensen. Under landsmøtet til Frp varslet partiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen at grensen skulle settes til 2 prosent av fondets verdi. Grensen på 2 prosent er imidlertid ikke nevnt i forslaget partiet fremmet i Stortinget onsdag forrige uke. Der er det erstattet med et krav om at utgiftene til statlig forbruk ikke skal vokse raskere enn BNP. Det tok altså bare fire dager før regelen var endret og presisjonsnivået redusert. Skal pensjoner og andre overføringer regnes innenfor dette taket? Hva med overføringer til kommunene? Er det BNP i alt eller BNP for Fastlands-Norge? Mer bekymringsfullt er det at så snart regelen oppleves som begrensende vil FrP kunne endre den igjen. Problemet er at en budsjettregel som endres stadig vekk ikke er troverdig.

Den andre regelen er at det ikke skal være noen begrensning på bruk av oljepenger til investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er lett å være enig i at en god infrastruktur er viktig for moderne samfunn. Derfor har regjeringen, etter å ha overoppfylt forrige nasjonale transportplan, lagt fram en historisk opptrapping på 100 millarder kroner fram mot 2020.

Men også samferdselsprosjekter må finansieres. Selv prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme øker ikke nødvendigvis verdiskapingen eller inntektene på offentlige budsjetter. For eksempel vil ikke gevinster i form av bedre miljø eller økt fritid som følge av redusert reisetid gi staten økte inntekter. Bevilgninger til slike prosjekter bør derfor ikke ses på som omplassering av formue, men finansieres som andre utgifter.

I praksis er det heller ikke lett å skille mellom samfunnsøkonomisk lønnsomme og ulønnsomme prosjekter. Prosjekter som framstår som lønnsomme når vi ser dem hver for seg, kan være ulønnsomme dersom alle de blir gjennomført på en gang. Da vil lønninger og kostnader presses opp. Prosjektene blir dyrere og konkurranseutsatte næringer rammes.

Solvik-Olsen har i en rekke medier tatt til orde for at vi ikke må" tillegge oss vaner som ikke kan finansieres den dagen oljeinntektene går ned". I årene framover vil aldringen og andre endringer i befolkningen øke offentlige utgifter med nærmere 15 milliarder kroner hvert år. Dette må også FrP finansiere, med mindre partiet vil kutte kraftig i pensjoner og eldreomsorg. Det er lite som tyder på det. På landsmøtet foreslo partiet tvert imot å gjøre endringer i pensjonsreformen som etter hvert vil øke de årlige utgiftene til pensjoner med flere milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de omfattende skattelettelsene og økte satsingene på ulike områder som Frp har lovt de siste årene.

Frps nye forslag er i realiteten bare nok et forslag om å øke oljepengebruken – bare i ny innpakning. Det vil ha negative konsekvenser for kronekursen og konkurranseevnen vår, og dermed være negativ for norsk næringsliv. Det vil også gjøre det vanskeligere å finansiere pensjoner og andre velferds ordninger i framtiden.

Høyre skal ha landsmøte kommende helg. Der bør partiet klargjøre om de står fast på de positive signalene Jan Tore Sanner ga da Frps nye handlingsregel ble lansert. Velgerne fortjener å vite hva slags økonomisk politikk de kan vente seg med et eventuelt borgerlig regjeringsalternativ.