Historisk arkiv

Finansdepartementet

Langsiktige og ansvarlige investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Vårt Land

Fondet er en liten eier i 8 000 selskaper verden over. Det er derfor ikke mulig å sikre seg fullt ut mot at fondet investerer i selskaper det kan rettes kritikk mot av ulike årsaker, skriver statssekretær Hilde Singsaas.

Vårt Land har den siste tiden rettet søkelyset mot etiske utfordringer i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Avisen har blant annet pekt på investeringer i oljeselskaper med virksomhet i et verdensarvområde i Kongo og i Nigerdeltaet i Nigeria.

Fondet er en liten eier i 8 000 selskaper verden over. Det er derfor ikke mulig å sikre seg fullt ut mot at fondet investerer i selskaper det kan rettes kritikk mot av ulike årsaker. Samtidig har vi en strategi for ansvarlige investeringer som er omfattende både sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi var tidlig ute med å fastsette retningslinjer for ansvarlig investeringsvirksomhet og har siden 2004 hatt etiske retningslinjer for fondet.

Utelukkelse av selskaper er det mest synlige virkemidlet vi har, og det er også gjenstand for mest debatt. Ett av kriteriene for utelukkelse er medvirkning til grove miljøødeleggelser. Derfor er flere selskaper, blant annet innenfor gruvedrift og hogst av regnskog, utelukket fra Pensjonsfondet.

Det er Etikkrådet som har ansvar for å overvåke selskapene Pensjonsfondet har investert i. Rådet gjennomgår flere sektorer der risikoen for miljøskade er særlig stor. Rådet driver blant annet undersøkelser av oljeproduksjon med store lokale forurensningsproblemer, som i Nigerdeltaet i Nigeria. Et annet område Etikkrådet fokuserer på, er virksomhet i særlig verdifulle verneområder.

En viktig forutsetning for å utelukke et selskap, er at det er uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene framover i tid. Utelukkelse skal altså ikke være en straff for tidligere forhold. En annen forutsetning for utelukkelse, er at det må være snakk om klar medvirkning til uetiske forhold fra selskapets side. Slike vurderinger er ofte krevende, og må gjøres på bakgrunn av grundige undersøkelser.

Etikk handler om mer enn utelukkelse av selskaper. Et vel så viktig virkemiddel er aktivt eierskapsarbeid. Det handler om å bruke eierrettighetene fondet har i verdens aksjeselskaper til å påvirke selskapenes atferd. Norges Bank samarbeider med andre investorer og internasjonale organisasjoner for å skape bedre selskapspraksis internasjonalt. Banken har valgt å konsentrere dette arbeidet om klimaendringer, vannforvaltning og barns rettigheter. For eksempel har banken siden 2008 arbeidet sammen med andre fond for å bekjempe barnearbeid både i produksjon av bomullsfrø og kakao. Dette arbeidet har gitt gode resultater.

Jeg mener vi har god grunn til å være fornøyde med det arbeidet vi gjør som ansvarlig investor. Dette er samtidig et område hvor vi antakelig aldri kan sette punktum, og som er i stadig utvikling også hos fond det er naturlig å sammenlikne seg med. Innspill fra medier, organisasjoner og andre er viktige bidrag i arbeidet med å videreutvikle strategien.