Historisk arkiv

Oljeprisen er viktig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i DN

Jeg deler mange av professor Klaus Mohns betraktinger om at oljeprisen er viktig for aktiviteten i petroleumsnæringen. Dessverre tok ikke DN det med i sitt oppslag om saken 21.juni, skriver statssekretær Kjetil Lund i DN.

Jeg deler mange av professor Klaus Mohns betraktinger om at oljeprisen er viktig for aktiviteten i petroleumsnæringen.  Dessverre tok ikke DN det med i sitt oppslag om saken 21.juni.

I Perspektivmeldingen 2013 peker Regjeringen på at etterspørselen fra petroleumsvirksomheten ser ut til å ha forsterket konjunktursvingningene i norsk økonomi de siste 25 årene. Det skyldes bl.a. at omfanget av investeringer på norsk sokkel avhenger av forventet oljepris. Oljeprisen er ofte høy i perioder med høy vekst i verdensøkonomien. Dermed blir flere prosjekter på norsk sokkel vurdert som lønnsomme i perioder hvor også andre deler av norsk økonomi går godt.

Aktiviteten i petroleumsnæringen har bidratt til at norsk økonomi har klart seg bedre enn de fleste land de senere årene. Det har sammenheng med at oljeprisen har holdt seg høy. Samtidig er norsk økonomi sårbar om oljeprisen skulle falle, og spesielt om det skulle skje som følge av en svakere internasjonal utvikling. Blant annet derfor la Regjeringen i mai la fram en vekstpakke med nye tiltak for næringslivet.

I Perspektivmeldingen presenterer Regjeringen noen forenklede scenarier av konsekvensene for norsk økonomi ved ulike olje- og gasspriser. I beregningene legges det til grunn at verken kostnader eller produksjon endres ved endrede priser. Forenklingene trekker derfor i retning av å undervurdere virkningen på statens inntekter, både ved høye og lave oljepriser. Slike analyserer er likevel nyttige som illustrasjoner av hvor viktig oljeprisen er for norsk økonomi og statsfinanser.

Det er viktig å legge til at Norge har et godt rammeverk for håndtering av svingninger i de store petroleumsinntektene. Vi har gjennom handlingsregelen og Pensjonsfondet utland separert opptjeningen av oljeinntektene fra bruken av inntektene. Dette skjermer oss fra at endringer i oljeprisen slår direkte inn slik at vi må kutte i velferden om oljeprisen går ned. De store inntektsendringene som vil følge av svingninger i oljeprisen, understreker hvor viktig det er å holde fast ved handlingsregelen i årene framover.