Historisk arkiv

Veibruksavgift på drivstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Veitrafikken påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. I tillegg til å skaffe staten inntekter har veibruksavgiftene til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale og reduserer omfanget av de uønskede effektene som bruk av kjøretøy medfører. Utslipp av CO2 prises særskilt gjennom CO2-avgiften.

Veitrafikken påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. I tillegg til å skaffe staten inntekter har veibruksavgiftene til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale og reduserer omfanget av de uønskede effektene som bruk av kjøretøy medfører. Utslipp av CO2 prises særskilt gjennom CO2-avgiften.

Avgift på bensin ble innført i 1933 mens veibruksavgiften på mineralolje (autodieselavgiften) ble innført i 1993. Veibruksavgift på bensin omfatter drivstoffblandinger der bensin er hovedbestanddelen, og som kan benyttes til motordrivstoff. Det gis avgiftsfritak for bl.a. bensin som anvendes i fly, til tekniske og medisinske formål, i tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområdene utenfor norsk territorialgrense samt i båter og snøscootere i veiløse strøk.

Veibruksavgift på autodiesel omfatter mineralolje og biodiesel, som benyttes til framdrift av motorvogn. Som mineralolje anses bl.a. parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje. Som mineralolje til framdrift av motorvogn anses all mineralolje som ikke er merket på det tidspunktet avgiftsplikten oppstår. Merket olje kan i utgangspunktet kun benyttes til andre formål en veibruk, herunder til oppvarming, på båter og i anleggsmaskiner og stasjonære maskiner. Merket olje er ikke ilagt veibruksavgift, men grunnavgift på mineralolje. Avgiftsplikten for veibruksavgiftene oppstår som hovedregel ved uttak fra godkjent lager eller ved innførsel.

Tabellen nedenfor viser dagens veibruksavgifter på drivstoff, energiinnhold og avgiftssats per energienhet.

Drivstoff

Avgiftssats 2012
Kr per liter

Energiinnhold MJ per liter

Avgiftssats per energienhet MJ

Bensin

4,69

32,5

0,14

Mineraloljebasert diesel

3,68

36,2

0,10

Biodiesel

1,84

33

0,06

Etanol(1)

0/ 4,69

21

0/0,22

1) Etanol i blandinger der bensin utgjør hovedbestanden ilegges veibruksavgift på bensin. Annen etanol avgiftslegges ikke.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, EUs direktiv 2009/28/EF (fornybardirektivet), vedlegg 3 og Finansdepartementet.

Mer informasjon om veibruksavgiften på drivstoff finnes hos Toll- og avgiftsdirektoratet.