Historisk arkiv

Det nordiske prosjektet mot skatteparadis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

For å sikre at norske skattemyndigheter får innsyn i opplysninger om norske skattyteres inntekter fra finansielle plasseringer i skatteparadis og eierposisjoner i selskaper og lignende etablert der, har Norge engasjert seg sterkt i internasjonalt arbeid. Norge deltar aktivt i OECDs arbeid for motvirke skadelig skattekonkurranse. Norge har også ved et prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd gått sammen med de andre nordiske landene for å forhandle frem egne avtaler om utveksling av informasjon med land som til nå ikke har gitt innsyn i opplysninger i skattesaker.

Illustrasjonsbilde: skatteunndragelseFor å sikre at norske skattemyndigheter får innsyn i opplysninger om norske skattyteres inntekter fra finansielle plasseringer i skatteparadis og eierposisjoner i selskaper og lignende etablert der, har Norge engasjert seg sterkt i internasjonalt arbeid. Norge deltar aktivt i OECDs arbeid for motvirke skadelig skattekonkurranse. Norge har også ved et prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd gått sammen med de andre nordiske landene for å forhandle frem egne avtaler om utveksling av informasjon med land som til nå ikke har gitt innsyn i opplysninger i skattesaker.

OECDs  arbeid går kort fortalt ut på at man har etablert internasjonale bestestandarder for å fjerne skadelige elementer i de enkelte lands skattelovgivning. Slike skatteregimer tilbys andre lands borgere og kan brukes til illoyale omgåelser og skatteunndragelse. I tillegg har  OECDs medlemsland i samarbeid med en rekke skatteparadiser utviklet en modellavtale som skal sikre innsyn i og effektiv utveksling av opplysninger i skattesaker. Norge har også gått sammen med de andre nordiske landene for å forhandle frem egne avtaler om utveksling av informasjon med land som vi til nå ikke har fått opplysninger fra. De nordiske land har i stor grad like skattesystemer og ligningsadministrasjon og dette gjør det hensiktsmessig å føre felles forhandlinger. Finansdepartementet har derfor sammen med de øvrige nordiske land siden 2006 prioritert  arbeidet for å inngå avtaler om innsyn i skatteopplysninger i jurisdiksjoner som tidligere ikke har vært villige til å gi oss det.

Mer informasjon om avtaler finner du her:


Nordisk samarbeid om informasjonsutvekslingsavtaler


Cayman Island:

Bermuda:

Færre finansparadiser:

British Virgin Islands:

Finansminister åpner møte om skatteparadisene:

Norges arbeid mot skatteparadiser:

Norge vil få oversendt Liechtenstein-opplysninger:

OECD og Norge sammen mot skatteparadiser:

Internasjonal enighet om å vurdere tiltak mot skatteparadiser:

Innsats mot skatteparadisene:

Tiltak mot skatteunndragelser:

Kan vi avskaffe skatteparadisene?

Åpningsinnlegg om det nordiske skatteparadisprosjektet:

Skatteparadisene må bekjempes, ikke hylles:

Kampen mot skatteparadisene føres videre:

 

OECD

Jurisdictions committed to improving transparency and establishing effective exchange of information in tax matters

List of uncooperative Tax Havens

 

Andre relevante saker

 

_________________________

Sist oppdatert: 21.05.2010