Historisk arkiv

Høring - etiske retningslinjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen varslet i St.meld. nr. 24 (2006-2007) at den ville foreta en evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland. Denne prosessen er nå godt i gang og skal fortsette ut 2008. Resultatet av evalueringen skal presenteres for Stortinget i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond våren 2009.

Hovedmålsettingen med evalueringen er å sikre at de etiske retningslinjene virker etter intensjonen, bevare bred politisk oppslutning om retningslinjene, samt fange opp innspill som kan være med på å styrke fondets etiske profil.

I forbindelse med evalueringen ble det gjennomført en offentlig høring. Finansdepartementet inviterte i den forbindelse til et høringsmøte med en bred gruppe samfunnsaktører. På møtet gjennomgikk man et høringsnotat som ble sendt ut samme dag.

_______________

Se også:

Høringsmøtet på nett-TV 
Finansministerens kronikk
Høringsnotatet
Høringsuttalelser

_____________

Vedlegg:

Rapport fra professor Simon Chesterman og The Albright Group

Rapport fra professorene Ole Gjølberg og Thore Johnsen

Summary report from the conference “Investing for the Future”

Norges Banks brev av 6. juni 2008