Historisk arkiv

Finansdepartementet

Evaluering av de etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har startet en prosess hvor de etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond skal evalueres. Resultatet av evalueringen skal presenteres for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av staten pensjonsfond, som legges fram våren 2009.

Finansdepartementet har startet en prosess hvor de etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond skal evalueres. Resultatet av evalueringen skal presenteres for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av staten pensjonsfond, som legges fram våren 2009. I forbindelse med evalueringen skal det gjennomføres en offentlig høring. Finansdepartementet vil også innhente eksterne vurderinger fra internasjonale eksperter bl.a. knyttet til det arbeidet som hittil er gjort.

Stortinget har besluttet at de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond – Utland skal evalueres. Finansdepartementets internasjonale konferanse om investorers samfunnsansvar 16. og 17. januar 2008 markerte starten på evalueringsprosessen.

Målsetning med evalueringen er å:

  • sikre at de etiske retningslinjene virker etter intensjonen
  • bevare bred politisk oppslutning
  • fange opp innspill som kan være med på å styrke den etiske profilen

Det skal også vurderes om det er behov for ytterligere harmonisering av de etiske retningslinjene for henholdsvis Statens Pensjonsfond-Utland og Statens Pensjonsfond - Norge.

Som ledd i evalueringen vil det bli foretatt eksterne vurderinger, bl.a. av arbeidet Norges Bank og Etikkrådet har gjort, som nedfelt i de etiske retningslinjene punkt 3 og 4. Det amerikanske konsulentselskapet The Albright Group har fått i oppdrag å utføre den delen av vurderingen som gjelder Norges Bank, mens professor Simon Chesterman har fått i oppdrag å vurdere Etikkrådets virksomhet. Simon Chesterman er tilknyttet New York University School of Law, The Singapore Programme. Oppdragene ble tildelt etter en anbudskonkurranse. Mandatet for evalueringen kan leses her.

De eksterne vurderingene vil være blant grunnlagene for et høringsnotat om de etiske retningslinjene, som departementet vil sende ut på en bred høring i april/mai 2008. Det tas sikte på å invitere høringsinstansene til et informasjonsmøte når notatet sendes ut.

Resultatet av evalueringsprosessen, herunder eventuelle forslag til justeringer eller endringer i de etiske retningslinjene, vil bli lagt fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond, våren 2009.