Historisk arkiv

Spørsmål om beskatning til kommunene for bruk av areal i kystsonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tilgang på arealer og infrastruktur er vesentlige innsatsfaktorer for næringsvirksomhet i kystsonen. Kystsonen er også av stor betydning for miljøet, rekreasjon og friluftsliv. Det er en viktig oppgave å avveie ulike interesser gjennom arealplanlegging og legge til rette for utvikling av infrastruktur. Dette reiser flere problemstillinger, bl.a. om sjøareal fortsatt bør stilles gratis til disposisjon for ulik næringsvirksomhet i kystnære områder.

Illustrasjonsbilde: Merder i sjøen. Foto: Eskportutvalget for fisk (EFF)

Et utredningsarbeid om disse spørsmålene ble derfor varslet i statsbudsjettet for 2008. Utredningen ble gjennomført av en interdepartemental arbeidsgruppe på politisk nivå, som ble ledet av statssekretær Henriette Westhrin (Finansdepartementet). Arbeidsgruppen hadde medlemmer også fra Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Som grunnlag for utredningen innhentet arbeidsgruppen faktabeskrivelse og synspunkter fra de som bruker kystsonen eller er berørt av hvordan kystsonen brukes. På vegne av arbeidsgruppen sendte statssekretær Westhrin brev til alle kystkommuner, berørte næringer og organisasjoner som representer miljø- og friluftsinteresser langs kysten. I brevet ble det stilt en rekke spørsmål og bedt om andre opplysninger som kan være relevante for saken. Det kom inn 62 svar på henvendelsen. Alle svar og innspill er lagt ut på denne nettsiden.
I tillegg avholdt arbeidsgruppen møter med KS, Friluftsrådenes Landsforbund, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Energibedriftenes landsforening, Oljeindustriens landsforening og NHO Reiseliv. Illustrasjonsbilde. Marina i Oslo. Photo: ©iStockphoto

Regjeringen mener det ikke bør innføres en særskilt beskatning til kommunene for bruk av areal i kystsonen. De fleste kommunene som har engasjert seg i spørsmålet, beskriver knapphet på areal og interessekonflikter som et problem særlig i forhold til oppdrettsanlegg i sjø. Disse anleggene har likhetstrekk med industrianlegg, men kommunen har i dag ikke anledning til å ilegge eiendomsskatt på en stor del av havbruksvirksomheten. Det skyldes at oppdrettsvirksomhet i hovedsak anvender flyttbare innretninger, og i mindre grad fast eiendom. Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2009 fram forslag om å innføre adgang til å utskrive eiendomsskatt på frittflytende oppdrettsanlegg i sjø.

En nærmere omtale av spørsmålet er gitt i St.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.4.

__________________ 

Se også:
Mandat for arbeidsgruppen
Medlemmer i arbeidsgruppen og sekretariatet
Brev av 15. november 2007 til kystkommuner, berørte interesser mv.
Adressater for brevet
Mottatte svar og innspill