Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Kvoteavtalen mellom Norge og Grønland for 2006 er videreført med noen mindre justeringer.

Pressemelding

Nr.: 88/2005
Dato: 07.12.2005
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen 22 24 64 91/91 52 80 12

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2006

Kvoteavtalen mellom Norge og Grønland for 2006 er videreført med noen mindre justeringer.

Norge og Grønland ble onsdag 7. desember enige om en kvoteavtale for 2006.

I tråd med reduksjonene i totalkvotene på torsk og sei nord for 62 0> N har Grønland fått redusert sine kvoter på torsk og sei nord for 62°N med henholdsvis 40 og 75 tonn i 2006. Grønlands torskekvote i Barentshavet utgjør etter dette til 1.800 tonn og seikvoten 850 tonn. Hysekvoten på 300 tonn videreføres. Den grønlandske kvoten på sei i Nordsjøen er redusert fra 1.000 tonn til 925 tonn.

Norge sin blåkveitekvote på 425 tonn ved Øst-Grønland og kvoten på 650 tonn på Vest-Grønland er videreført i 2006. Torskekvoten er økt fra 600 til 625 tonn. Norge har fått redusert sin kvote på uer som fiskes med pelagisk trål ved Øst-Grønland med 125 tonn til 600 tonn, og kveitekvoten ved Øst-Grønland er redusert med 15 tonn til 335 tonn. For øvrig er Norges kvoter videreført på 2005-nivå. Uerkvoten som fiskes med bunntrål/line på Øst-Grønland er på 100 tonn. I tillegg har Norge 150 tonn bifangst av andre arter.

Torskekvoten på 625 tonn kan bare fiskes med line og fartøy som deltar i dette fisket kan pålegges å samle inn biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

Fleksibiliteten fra 2005 på uerkvoten som fiskes med pelagisk trål på Øst-Grønland er videreført slik at det også i 2006 er gitt mulighet til å fiske denne i NEAFC’s reguleringsområde.