Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Tiltak for å få bukt med det ulovlige fisket i Barentshavet var det sentrale tema under 35. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. - Fiskerikommisjonen har også i år prioritert dette arbeidet. Norge og Russland ble i fjor enige om en rekke tiltak, og mye er oppnådd. Fokuset i år har vært å få ytterligere fortgang i implementeringen av disse tiltakene, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Pressemelding

Nr.: 93/2006
Dato: 04.11.2006
Kontaktpersoner:
Departementsråd Jørn Krog, mob. 900 24 447
Informasjonsrådgiver Halvard Wensel 971 80 784

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2007

Tiltak for å få bukt med det ulovlige fisket i Barentshavet var det sentrale tema under 35. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.
- Fiskerikommisjonen har også i år prioritert dette arbeidet.
Norge og Russland ble i fjor enige om en rekke tiltak, og mye er oppnådd. Fokuset i år har vært å få ytterligere fortgang i implementeringen av disse tiltakene,sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk torsk i 2007 på 424.000 tonn. Kvoten på kysttorsk er satt til 21.000 tonn. Dette betyr at totalkvoten for norsk-arktisk torsk og kysttorsk er satt til 445.000 tonn, en reduksjon av kvoten på 47.000 tonn i forhold til inneværende år.

- Jeg er fornøyd med at kvotefastsettelsen for fellesbestandene skjer på grunnlag av fiskerikommisjonens beskatningsstrategi, sier fiskeri- og kystministeren.

Strategien har som formål å ivareta hensynene til en bærekraftig utnyttelse av bestandene og gi en fornuftig stabilitet i uttaket fra år til år, ved at kvotene ikke skal svinge med mer enn 10 % pr. år.

Delegasjonslederene Krog og Izmajlov signerer avtalen
Avtalen ble undertegnet i Tromsø fredag 3. november 2006, etter en ukes møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Dette gir Norge en totalkvote, inkludert 8.000 tonn til forsknings- og forvaltningsformål, på 199.500 tonn for neste år, det vil si en reduksjon på 20.200 tonn i forhold til i 2006.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten er økt fra 120.000 tonn for inneværende år til 150.000 tonn for 2007. Den norske kvoten er på 76.050 tonn etter overføring fra Russland, det vil si 14.250 tonn mer enn i 2006.

Norsk kvote av kongekrabbe for 2007 er satt til 300 000 krabber. Kvoten er videreført med samme antall som i inneværende år. Kvoten er ensidig fastsatt av Norge og ble meddelt den russiske part under 35. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Russiske myndigheter har fastsatt en kvote på 3 180 000 krabber. Norge og Russland er for øvrig enige om å forvalte krabben hver for seg i sine respektive fiskerisoner. Det skal fortsatt gjennomføres felles forskning på kongekrabbe og resultatene skal fremlegges på kommisjonsmøtene.

- I påvente av stortingsmeldingen om kongekrabbe som Regjeringen vil legge frem for Stortinget til neste år, har jeg valgt å videreføre årets kvotenivå også for neste år. Stortingets behandling av meldingen kan resultere i at den norske kvoten for 2007 endres, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Lodde er utsatt for store naturlige svingninger i bestandsstørrelsen og er fortsatt på et lavt nivå. Man er på denne bakgrunn enige om ikke å åpne loddefisket i 2007, også dette i tråd med den vedtatte beskatningsstrategien.

Bestandssituasjonen for uer er fremdeles bekymringsfull og det er derfor heller ikke i 2007 aktuelt å åpne for et direktefiske.

For øvrig har Norge tildelt Russland bifangstkvoter på 2.000 tonn uer og 15.000 tonn sei i Norges økonomiske sone, i tillegg til en kvote på 2.000 tonn steinbit, og 3.000 tonn av andre ikke kvoteregulerte bestander. Norge har dessuten tildelt Russland en kolmulekvote på 32.145 tonn.

Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 4.500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker, 1.500 tonn steinbit, 1.000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 15.000 voksen sel i russisk sone i Østisen.

Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 4.500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker, 1.500 tonn steinbit, 1.000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 15.000 voksen sel i russisk sone i Østisen.

Vedlegg (word-format):