Historisk arkiv

Prøveordning med distriktskvoter til Nordland, Troms og Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt reglene for en prøveordning med distriktskvoter i Nordland, Troms og Finnmark.

Pressemelding

Nr.: 78/2006
Dato: 04.10.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen, tlf. 22 24 64 42

Prøveordning med distriktskvoter til Nordland, Troms og Finnmark

Fiskeri- og kystdepartementet har nå fastsatt reglene for en prøveordning med distriktskvoter i Nordland, Troms og Finnmark.

Det har gjennom høringen av forslaget kommet mange konstruktive uttalelser og forslag om konkrete endringer. På bakgrunn av dette er kriteriene for ordningen justert på visse punkter i forhold til forslaget som har vært på høring.

Hensikten med distriktskvotene er å tilføre råstoff til fiskeindustribedrifter i definerte distrikter for å fremme aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

På bakgrunn av at det i høringen framkom kritikk av verdiene for klassifisering av fiskeavhengighet i kommunene, samt at det i beregningen var gjort en teknisk feil som berørte kommunene Moskenes, Værøy og Røst, er fordelingen av kvantum mellom fylkene justert i det endelige opplegget.

Distriktskvoten tildeles fylkene Nordland, Troms og Finnmark som følger:

Nordland

1 742 000 kg

Troms

725 833 kg

Finnmark

1 016 167 kg

Totalt

3 484 000 kg

Fylkeskommunene definerer hvilke områder i sitt fylke som skal tildeles råstoff, og har frist til 10. oktober 2006 med å avklare denne fordelingen. Det vil således ikke være behov for at landanlegg søker fylkeskommunene direkte om tildeling av distriktskvoter.

Distriktskvote tildeles det enkelte fartøy etter søknad. I utgangspunktet vil det kun tildeles én distriktskvote per fartøy. Kvantumet i distriktskvoteordningen er hentet fra gruppekvotene for fartøy i følgende reguleringsgrupper:

  • fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 20,99 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap
  • fartøy med hjemmelslengde mellom 21 og 27,99 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap
  • fartøy med torsketråltillatelse

Det er derfor fartøy i disse reguleringsgruppene som kan søke om tildeling av distriktskvote. Alle fartøy i de aktuelle fartøygruppene behandles likt uavhengig av hvor i landet fartøyene hører hjemme, noe som innebærer at også fartøy fra andre fylker enn der hvor distriktskvotene skal leveres kan søke.

Fartøykvotene settes til henholdsvis 10, 15 og 40 tonn, og det foretas loddtrekning dersom antall påmeldte fartøy overstiger tilgjengelig kvote.

Det vil i løpet av kort tid legges ut søknadsskjema på Fiskeridirektoratets nettsider. Søknader om å fiske på distriktskvoten sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor i det eller de fylkene man ønsker tildelt distriktskvote, og må være regionkontoret i hende senest 20. oktober 2006. Det er således åpent for å søke distriktskvote i flere fylker, men det vil kun bli tildelt kvote i ett fylke.

Det kan fiskes og leveres fangst av distriktskvoten fra den dato kvoten er tildelt av Fiskeridirektoratets regionkontor til og med 31. desember 2006. Fiskeridirektoratets regionkontorer fastsetter på bakgrunn av fylkeskommunenes beslutning hvor det enkelte fartøy skal levere distriktskvotefangsten.

Aktuelle kjøpere av råstoff som leveres gjennom distriktskvoteordningen vil være fiskeindustribedrifter som er lokalisert på steder eller i områder som fylkeskommunene har definert. Fangsten skal omsettes i tråd med ordinære omsetningsregler i Norges Råfisklags distrikt.

All fangst som leveres gjennom distriktskvoteordningen skal leveres fersk, og råstoffet skal bearbeides av den bedrift som kjøper fangsten i første hånd. Kun bedrifter som er godkjent for produksjon i henhold til Mattilsynets produksjonskode nr. 2 og 4-8 kan kjøpe råstoff gjennom distriktskvoteordningen.

Prisen for råstoffet som leveres gjennom ordningen skal minst tilsvare gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fersk torsk ved all omsetning fra kystflåten eller trålflåten i Nordland, Troms og Finnmark de siste to uker før salget finner sted.

Det vil bli gjennomført en ekstern evaluering av distriktskvoteordningen for 2006.