Historisk arkiv

Satsning på kunnskap for bærekraftig vekst og økt verdiskaping i marin sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Norge forvalter store og rike havområder i nord. Regjeringen legger til grunn at forvaltningen av de levende marine ressursene skal skje innenfor en bærekraftig ramme basert på god kunnskap om økosystemene. Dette sikrer størst mulig utnyttelse av ressursene i dag og i fremtiden. Ambisjonen er å være ledende innenfor marin forskning og forvaltning.Se opptak av lanseringen av nordområdestrategien på Internett.

Pressemelding

Nr.: 106/2006
Dato: 01.12.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen mob. 480 64 549

Satsning på kunnskap for bærekraftig vekst og økt verdiskaping i marin sektor

Norge forvalter store og rike havområder i nord.Regjeringen legger til grunn at forvaltningen av de levende marine ressursene skal skje innenfor en bærekraftig ramme basert på god kunnskap om økosystemene. Dette sikrer størst mulig utnyttelse av ressursene i dag og i fremtiden.Ambisjonen er å være ledende innenfor marin forskning og forvaltning.

Ansvarlig forvaltning krever god kunnskap om ressurssituasjonen og kontroll med ressursutnyttelsen. Regjeringen prioriterer både økt kunnskap om økosystemene og arbeidet mot overfiske i nord. Et nytt lovforslag om utnyttelse av alle marine viltlevende ressurser og tilhørende genetisk materiale vil dessuten bli lagt fram i løpet av 2007.

Marin overvåking og forskning er en sentral del av nordområdestrategien, og er en forutsetning for å realisere verdiskapingspotensialet i marin sektor innenfor en bærekraftig ramme.

Et solid og godt dokumentert kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at Norge skal ha troverdighet i sin forvaltning og fremstå som den beste forvalter i nord. Kunnskapsgrunnlaget vil også være bestemmende for Norges påvirkningsmulighet i internasjonalt samarbeid og forhandlinger knyttet til miljøvern og forvaltningen av de levende marine ressursene i nordområdene. Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er et viktig redskap for å oppnå dette.

Forskning, overvåkning og kartlegging av havområdene skal derfor prioriteres:

  • Datainnsamling og utvikling av modeller som kan bidra til å forutse effekter av endringer i de marine økosystemer i nord.
  • Samordnet overvåking av det marine miljøet
  • Kartlegging av havbunnen og det tilhørende miljø (MAREANO)
  • Forskning på miljøgifter

Regjeringen vil også prioritere marin forskning, med særlig vekt på oppdrett av torsk og andre nye arter. Denne forskningen skal fremme det faglige grunnlaget for både forvaltning og kommersialisering.

Regjeringen vil styrke arbeidet med marin bioprospektering (d.v.s. leting etter verdifulle biologiske komponenter fra levende organismer). Regjeringen vil legge til rette for en kommersielt og miljømessig bærekraftig videreutvikling av marin bioteknologisk industri i nord. Det arbeides også med å videreutvikle rammevilkår og lovgivning når det gjelder økonomiske og kunnskapsmessige rettigheter til de genetiske ressursene i havet og på sjøbunnen.