Historisk arkiv

Endring i deltakerreguleringen av kystfartøygruppens fiske i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har 21. desember 2007 vedtatt en endring i deltakerforskriften for 2008. Endringen åpner for at enkelte eiere av fartøy over 11 meter kan delta i åpen gruppe i det konvensjonelle fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62. graden.

Fiskeri- og kystdepartementet har 21. desember 2007 vedtatt en endring i deltakerforskriften for 2008.  Endringen åpner for at enkelte eiere av fartøy over 11 meter kan delta i åpen gruppe i det konvensjonelle fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62. graden.

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) ble vedtatt 28. november 2007.  For å hindre kapasitetsøkning ble det innført ny størrelsesbegrensning på 11 meter for fartøy som skal fiske i åpen gruppe i det konvensjonelle fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62ºN.  For å unngå tilbakevirkende kraft ble det samtidig åpnet for at fartøyeiere som hadde fisket og levert torsk i åpen gruppe med et fartøy over 11 meter i perioden 2003 - 2007, kunne delta med dette fartøyet i 2008 dersom øvrige vilkår om manntallsføring mv. er oppfylt. 

Departementet har siden mottatt flere innspill som tyder på at den nye størrelsesbegrensningen kan ha uønskede konsekvenser.  Dette gjelder fartøy over 11 meter som ikke har vært benyttet i åpen gruppe i det aktuelle fiskeriet i perioden 2003-2007, men hvor eieren har innrettet seg på å delta med fartøyet i 2008.   

Departementet har derfor vedtatt en forskriftsendring som åpner for at også disse fartøyene kan delta i 2008 dersom: 

  • eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. januar 2007 eller senere for dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 28. november 2007, eller har inngått bindende avtale om kjøp av dette fartøyet mellom 1. januar 2007 og 28. november 2007, eller
  • eier av fartøyet har fisket og levert torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord i åpen gruppe i minst ett av årene 2003 – 2007 og har adgang til å delta i lukket gruppe i et annet fiskeri etter reglene i denne forskriften.