Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Det er svært gledelig at kvotene på torsk i Barentshavet blir høyere for 2008, enn det som ville blitt satt med et uendret overfiske. Kvotestørrelsen er en direkte følge av reduksjonen i overfisket og viser at innsatsen mot svartfiske nytter. Dette kommer nå lovlydige fiskere langs kysten til gode, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Det er svært gledelig at kvotene på torsk i Barentshavet blir høyere for 2008, enn det som ville blitt satt med et uendret overfiske. Kvotestørrelsen er en direkte følge av reduksjonen i overfisket og viser at innsatsen mot svartfiske nytter. Dette kommer nå lovlydige fiskere langs kysten til gode, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Oppnådde resultater i samarbeidet om å få bukt med det ulovlige fisket i Barentshavet var sentrale tema under den 36. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i St. Petersburg denne uken.

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2008 - foto: Anne-Berit Herstad

Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk torsk i 2008 på 430 000 tonn. Kvoten på kysttorsk er satt til 21 000 tonn. Dette betyr at totalkvoten for norsk-arktisk torsk og kysttorsk er satt til 451 000 tonn, en økning av kvoten på 6 000 tonn i forhold til inneværende år.

- Kvoteøkningen på torsk for norske fiskere er motiverende. Arbeidet med å tette handlingsrommet for aktører som profitterer på svartfiske skal fortsette med uforminsket styrke, sier fiskeri- og kystminister Pedersen.

Avtalen ble undertegnet i St. Petersburg fredag 26. oktober 2007, etter en ukes møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Kvotefastsettelsene for fellesbestandene skjer også i år på grunnlag av fiskerikommisjonens beskatningsstrategi. Strategien har som formål å ivareta hensynene til en bærekraftig utnyttelse av bestandene og gi en fornuftig stabilitet i uttaket fra år til år, ved at kvotene ikke skal svinge med mer enn 10 % pr. år.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Dette gir Norge en totalkvote, inkludert 11 000 tonn til forsknings- og forvaltningsformål, på 202 650 tonn for neste år, det vil si en økning på
3 150 tonn i forhold til i 2007. Etter nasjonal disponering av kvoteavsetningen til forskningsformål vil norske fiskere få disponere 195 650 tonn i 2008. Tilsvarende kvantum er 192 500 for inneværende år, det vil si at hele den norske andelen av kvoteøkningen vil tilfalle norske fiskere.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten er økt fra 150 000 tonn for inneværende år til 155 000 tonn for 2008. Den norske kvoten er på 78 500 tonn etter overføring fra Russland, det vil si 2 450 tonn mer enn i 2007. Forvaltningssamarbeidet på hyse har i år blitt vesentlig styrket ved at kommisjonen har vedtatt en forvaltningsregel på hyse, som er vurdert av det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) til å være i tråd med føre var-tilnærmingen.

Norge og Russland er enige om å forvalte kongekrabben hver for seg i sine respektive fiskerisoner. Russiske myndigheter meddelte under fiskerikommisjonen en russisk fastsatt kvote på 3,2 millioner kongekrabber. Norsk kvotenivå fastsettes etter at Stortinget har behandlet stortingsmelding nr. 40 om forvaltning av kongekrabbe. Det skal fortsatt gjennomføres felles forskning på kongekrabbe og resultatene skal fremlegges på kommisjonsmøtene.

Lodde er utsatt for store naturlige svingninger i bestandsstørrelsen og er fortsatt på et lavt nivå. Man er på denne bakgrunn enige om ikke å åpne loddefisket i 2008, også dette i tråd med den vedtatte beskatningsstrategien. Bestandssituasjonen for uer er fremdeles bekymringsfull og det er derfor heller ikke i 2008 aktuelt å åpne for et direktefiske.

For øvrig har Norge tildelt Russland bifangstkvoter på 2 000 tonn uer og 15 000 tonn sei i Norges økonomiske sone, hvorav inntil 5 000 tonn kan tas i direkte fiske. I tillegg til en kvote på 2 000 tonn steinbit og 3 000 tonn av andre ikke kvoteregulerte bestander. Norge har dessuten tildelt Russland en kolmulekvote på 21 755 tonn.
Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6 000 tonn og 4 500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3 000 tonn reker, 1 500 tonn steinbit, 1 000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 10 000 individer voksen sel i russisk sone i Østisen.

Kontaktpersoner: Departementsråd Jørn Krog, mobil 900 24 447, kommunikasjonssjef Anne-Berit Herstad, mobil 970 81 522

Vedlegg (pdf-format):