Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stortingsmelding om forvaltning av kongekrabbe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kommunikasjonsrådgiver Sigbjørn Larsen 97624678

- Regjeringens overordnede målsetting for forvaltning av kongekrabben er i størst mulig grad å begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder og å sikre en lavest mulig bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt område, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

I stortingsmeldingen om forvaltning av kongekrabbe legges det økt vekt på (føre-var-prinsippet) å redusere risiko for skadelige effekter på miljøet. Regjeringen foreslår spredningsbegrensende tiltak og fastsettelse av nye grenser for et kommersielt fangstområde. Det foreslås også at flere får delta i fisket ved at det åpnes for en generell adgang for fartøy under 11 meter fra Øst-Finnmark til å delta i den regulerte fangsten i det kommersielle området.

Innenfor et avgrenset kommersielt område skal det fortsatt være en regulert fangst, men flere skal få ta del i fangsten og det åpnes for fangst av hunnkrabber og legalisering av bifangst. 

-Det er samtidig også et mål for regjeringen å regulere bestanden av kongekrabbe innenfor det kommersielle fangstområdet på en måte som legger grunnlag for næringsaktivitet og sysselsetting i det kommersielle området, sier Pedersen.

- Alle fartøy som i dag har adgang til å delta i fangsten skal fortsatt få delta. I tillegg vil det bli etablert en særskilt områdeadgang for fartøy under 11 meter fra Øst-Finnmark. Dette gir anslagsvis en dobling i antall deltakende fartøy i den regulerte fangsten sier fiskeri- og kystministeren. - Selv om dette gir redusert inntektsgrunnlag for fartøy som allerede er inne i fangsten, har jeg tro på at legitimiteten til reguleringen vil øke blant befolkningen i de områder som er mest berørt av kongekrabben, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. 

- Det har lenge vært tverrpolitisk enighet om at de som er rammet av kongekrabbens herjinger også skal få førsterett til å utnytte ressursen. Dette er imidlertid ikke gjennomført i praksis. Det retter vi nå opp, sier Helga Pedersen. 

Hovedtrekkene i regjeringens forslag til tiltak er:

 • Kommersielt område avgrenses mot vest ved 26°Ø som i dag, med unntak av en ny avgrensning mot sørlig del av Porsangerfjorden. Indre del av Porsangerfjorden inngår dermed ikke lenger i det kommersielle området. Nytt er også at området avgrenses mot nord, nærmere bestemt fra 26°Ø etter en linje på 71°15’N og østover til territorialgrensen (12 nm fra grunnlinjen), og videre lik territorialgrensen til grensen mot Russland
 • Fri fangst av kongekrabbe og utkastforbud utenfor det kommersielle området
 • Vurdere forslag om å opprette et fond for desimeringsfangst av kongekrabbe utenfor kommersielt område
 • Tilrettelegging for støtte til næringstiltak for kommersiell utnyttelse av større deler av bestanden
 • Ikke tillate oppdrett eller oppfôring av kongekrabbe utenfor avgrenset område
 • Fangst av både hann- og hunnkrabber innenfor det kommersielle området
 • Fangst av skadet krabbe som en andel av kvoten
 • Bifangstadgang innenfor det kommersielle området
 • Satsing på forskning innenfor bl.a. spredningsproblematikk, økosystemeffekter, bioøkonomiske virkninger og samfunns- og næringsøkonomiske forhold
 • Effekten av spredningsbegrensende tiltak vurderes årlig
 • Evaluering av kongekrabbeforvaltningen etter fem år

St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe

Presentasjonen av stortingsmeldingen i Bugøynes 14. september 2007

Til toppen