Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Bestandssituasjonen i Barentshavet er svært oppløftende, og dette kommer nå norske og russiske fiskere og kystsamfunn til gode. Kvotene på torsk og hyse øker, og blir høyere i 2009 enn på mange år. Vi ser at vårt langsiktige samarbeid om ansvarlig forvaltning, forskning og kontroll gir store gevinster, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Bestandssituasjonen i Barentshavet er svært oppløftende, og dette kommer nå norske og russiske fiskere og kystsamfunn til gode. Kvotene på torsk og hyse øker, og blir høyere i 2009 enn på mange år. Vi ser at vårt langsiktige samarbeid om ansvarlig forvaltning, forskning og kontroll gir store gevinster, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Partene er enige om at torskekvoten i 2009 settes til 525 000 tonn, hysekvoten settes til 194 000 tonn og det åpnes for et loddefiske innenfor en kvote på 390 000 tonn. For Norge representerer denne kvoteøkningen på torsk og hyse, samt at det nå igjen åpnes for et loddefiske, en førstehåndsverdi på mellom 1 og 1,5 milliarder kroner. Dette vil både direkte og gjennom ringvirkningene bidra til stabil sysselsetting og verdiskaping i fiskerinæringen.

 

- Kvoteøkningene vil stimulere til større aktivitet, og kan sikre arbeidsplasser og lønnsomhet i en situasjon med stor økonomisk usikkerhet. Dette er særlig viktig for en eksportnæring som er eksponert mot både internasjonale svingninger og konjunkturutviklingen i Norge. Jeg tror at dette er et viktig signal til de i fiskerinæringa som har vært bekymret for framtida, og vil samtidig understreke at kvotene for 2009 er trygt innenfor bærekraftige rammer, sier Helga Pedersen.

Partene har i kvotefastsettelsen for torsk i 2009 gått utover rammene for den etablerte forvaltningsstrategien ved at kvoten økes med omtrent 20 prosent, mens det normale skal være inntil 10 prosent endring fra et år til det neste. Bakgrunnen for denne beslutningen er at det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har vurdert bestandssituasjonen til å være langt bedre enn det som er lagt til grunn de siste årene. Det er imidlertid et sentralt punkt i årets avtale at partene i neste års forhandlinger skal vende tilbake til den vedtatte strategien.

- Selv om kvoten på torsk er større enn hva beskatningsregelen tilsier, så vil neste års kvote likevel være under føre-var-nivået. Basert på rådet fra ICES vil det fangstnivået som vi nå har blitt enige om innebære at gytebestanden vokser ytterligere til 2010, og fiskepresset på bestanden forventes å bli det laveste siden 1991, sier Helga Pedersen.

Avtalen mellom Norge og Russland ble undertegnet i Bergen torsdag 16. oktober 2008, etter en ukes møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. I tillegg til den positive bestandssituasjonen konstaterte partene at det fortsatt er fremgang i arbeidet for å begrense det ulovlige fisket i Barentshavet, og de vil fortsette samarbeidet for å bekjempe denne aktiviteten. Partene har dessuten opprettet en arbeidsgruppe for å vurdere felles tekniske reguleringer av fisket i Barentshavet og Norskehavet.

Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk torsk i 2009 på 525 000 tonn. Kvoten på kysttorsk er satt til 21 000 tonn. Dette betyr at den samlede torskekvoten er satt til 546 000 tonn, en økning av kvoten på 95 000 tonn i forhold til inneværende år.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 234 100 tonn, dette er en økning på omtrent 40 000 tonn fra 2008.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten er økt fra 155 000 tonn for inneværende år til 194 000 tonn for 2009. Dette gir en norsk kvote på 93 050 tonn, det vil si 16 500 tonn mer enn i 2008. Kvoten er bestemt i henhold til forvaltningsregelen, som det Internasjonale Havforskningsrådet har vurdert som bærekraftig.

Norge og Russland er enige om å forvalte kongekrabben hver for seg i sine respektive fiskerisoner. Den norske kvoten for neste sesong vil fastsettes senere i høst. Det skal fortsatt gjennomføres felles forskning på kongekrabbe og resultatene skal fremlegges på kommisjonsmøtene. Videre er det avtalt et forskningssymposium om kongekrabbe i Russland i august 2009.

Loddefisket har vært stengt siden 2003, men bestandssituasjonen er nå så god at det i 2009 kan åpnes for et loddefiske i Barentshavet. Dette er i tråd med den vedtatte beskatningsregelen for lodde - som også tar hensyn til lodde sin betydning i økosystemet - og gir en fangst trygt innenfor bærekraftige rammer.

Partene er enige om å opprettholde forbudet mot direkte fiske etter blåkveite i 2009, men Norge vil likevel gjennomføre et begrenset kystfiske med konvensjonelle redskaper i norsk sone. For blåkveite har Norge og Russland for øvrig opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede kriterier for fastsettelse av en fordelingsnøkkel for blåkveite, og diskutere en langsiktig forvaltningsstrategi.

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2009.

Kontakt:
Departementsråd Jørn Krog, mobil 900 24 447
Pressevakttelefon 22 24 66 99

Vedlegg (pdf-format):