Historisk arkiv

Nasjonal strategi for marin bioprospektering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Havområdene våre er Norges skattkammer. Det ligger store rikdommer i arvestoffet til marine dyr, planter og bakterier. I marin bioprospektering jaktes det på disse stoffene som videre kan anvendes i nye produkter og produksjonsmetoder. En nasjonal strategi skal stake ut veien for fremtidig satsing på marin bioprospektering, sa fiskeri- og kystministeren da regjeringa i dag la fram Stortingsmelding om innovasjon.

Potensialet finnes innenfor alt fra områder som mat og fôr, miljøvennlige industri og det kan bidra til en bedre utnyttelse av våre oljeressurser. En strategi for marin bioprospektering vil omfatte en satsing på kartlegging, forskning og utvikling, og kommersialisering. Regjeringa vil videreføre satsinga på Tromsømiljøet, men det er gode fagmiljøer også ved andre universiteter i Norge.

Det er i særlig grad i havet i nord at man kan finne molekyler med unike egenskaper. Forskerne har for eksempel funnet ut at stoffer som marine organismer har utviklet for å drepe byttedyr i havet, i fremtiden vil kunne drepe kreftceller i mennesker. Men bruksområdet går bredere enn legemiddelindustrien.

- Regjeringas ambisjon er at marine innovasjoner skal bli en viktig del av en kunnskapsbasert økonomi i Norge generelt, og i nordområdene spesielt. Regjeringa skal gjøre sitt. Sammen med forskningsmiljøene og næringslivet har vi de beste forutsetningene for og lykkes, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Det er Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) som i fellesskap skal arbeide med strategien. I budsjettene for 2008 og 2009 har regjeringa til sammen bevilget 27 mill. kr over NHDs og FKDs budsjetter til marin bioprospektering. I tillegg bevilges midler til Marbank (Marin Biobank i Tromsø og MABIT- programmet (Program for marin bioteknologi i Nord Norge).

- I havressursloven har vi fått på plass et oppdatert og moderne regelverk som tar høyde for utviklingen på dette viktige området, sier Helga Pedersen.