Historisk arkiv

Ny lov om havner og farvann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Med forslaget om ny havne- og farvannslov legger regjeringa til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. Lovforslaget legger også til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som igjen vil styrke sjøtransportens konkurranseevne, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen etter at regjeringen i dag fremmet forslaget for Stortinget.

Samfunnsutviklingen har vist at vi trenger en mer moderne og dynamisk lov, som bidrar til å nå regjeringens målsetting om mer godstransport på kjøl. Lovforslaget er derfor i stor grad en rammelov der mer detaljerte regler vil fastsettes gjennom forskrifter. Dette gir fleksibilitet ettersom havnene er forskjellige, og reguleringsbehovet i farvannet og kommunene varierer.

Ny lov om havner og farvann

– Et godt og effektivt havnetilbud er helt avgjørende for befolkningen langs kysten og for næringslivet i hele landet. Den nye havne- og farvannsloven vil være et viktig redskap for å styrke sjøsikkerheten og bedre fremkommeligheten langs kysten, som i sin tur vil øke bruken av sjøtransport som en effektiv og miljøvennlig transportform. Havnene gis gjennom lovforslaget mulighet til å drive effektivt, og kommunene stimuleres til å satse på havnevirksomhet framover, sier fiskeri- og kystministeren. 

Viktige forslag til regler om forvaltningen av farvannet:

  • Det foreslås at kommunene skal ha et generelt forvaltningsansvar for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, mens staten har ansvaret for hoved- og bileder, de øvrige sjøområdene og for navigasjonsveiledningen.
  • Det foreslås forbud mot bruk av fartøy som kan medføre fare, skade eller ulempe for fremkommeligheten eller ferdselen i farvannet eller i havnen.
  • Det foreslås tydeligere hjemler for inngrep overfor fartøy i fare- og ulykkessituasjoner.

Viktige forslag til regler for havnevirksomhet:

  • Det foreslås en alminnelig rett til å anløpe havn.
  • Det foreslås at kommunene gis større frihet til å organisere havnevirksomheten, og at skillet mellom forvaltingsoppgaver og drift tydeliggjøres.
  • Det foreslås å videreføre reglene om en atskilt økonomi i havnene – heretter kalt havnekapitalen.
  • Det foreslås en begrenset adgang til utdeling og utbytte fra havnekapitalen etter forskrift fastsatt av departementet.
  • Det foreslås at havneavgiftene erstattes med alminnelig prisfastsettelse for havnetjenester.
  • Det foreslås at det kan søkes om fritak fra reglene om havnekapitalen.
  • Det foreslås at Fiskeri- og kystdepartementet kan utpeke havner som er særlig viktige, og at det kan fastsettes nærmere krav til disse, slik som organisering, samarbeid og planlegging.

Kontaktperson:
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig mobil 915 44 235 og pressevakt 22 24 66 99