Historisk arkiv

Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Erstatter pressemelding 104/2007 publisert 21.12.2007

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og kystdepartementet innførte derfor etter en lengre prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai 2004. Med enkelte justeringer ble disse tiltakene videreført i 2005, 2006 og 2007. Vernetiltakene vil også bli videreført i 2008, med noen justeringer.

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og kystdepartementet innførte derfor etter en lengre prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai 2004. Med enkelte justeringer ble disse tiltakene videreført i 2005, 2006 og 2007. Vernetiltakene vil også bli videreført i 2008, med noen justeringer.

Fiskeri- og kystdepartementet oppnevnte våren 2005 en referansegruppe med deltakere fra næringen, forskning og forvaltning. Referansegruppens hovedoppgave var å legge rammer for den forskning som skal foregå på kysttorsk. Våren 2006 ble gruppen gitt nytt mandat med evaluering av det enkelte års reguleringsopplegg og utarbeidelse av forslag til tiltak for vern for neste år.

Departementet er tilfreds med at næringsaktørene har medvirket aktivt gjennom gruppas arbeid og den høringsprosessen som har vært i ettertid. Flere av de endringene som nå iverksettes er derfor forankret i næringen som støtter at noe må gjøres til tross for den manglende kunnskap en har om årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk.

Å opprettholde torskebestander som gyter lokalt er viktig for økosystemene langs kysten og er grunnlaget for en stor del av kystfisket. Hovedutfordringen er fortsatt å få til en regulering som reduserer uttaket av kysttorsk, men som samtidig gjør det mulig å opprettholde et tradisjonelt fiske og næringsaktiviteten langs kysten.

På bakgrunn av økt fokus på problemstillinger rundt Kysttorsk sør for 62°N har Havforskningsinstituttet utarbeidet en rapport som oppsummerer eksisterende status og fokuserer på tiltakspakker som skal inneholde både forskningsplaner og forvaltningstiltak for kysttorsk på strekningen Svenskegrensen - Stad. Departementet vil i 2008 vurdere rapporten og iverksette de tiltak som anses nødvendig.

Tiltakene – endringer fra 2007 er uthevet

 • Videreføring av fjordlinjene.
 • Forbud for fartøy over 15 meter å fiske etter torsk innenfor fjordlinjene.
 • Forbud mot fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Fartøy under 15 meter kan fiske innenfor fjordlinjene med snurrevad etter andre arter enn torsk fra og med 15. mai og ut året.
 • Forbud mot fiske med flytegarn innenfor fjordlinjene i første halvår.
 • Snurrevadfartøy kan uavhengig av fartøylengde fiske etter flyndre innenfor fjordlinjene fra og med 15. mai og ut året. Det stilles spesielle krav til utformingen av snurrevaden. Maskevidden reduseres fra 170 millimeter til 155 millimeter.
 • Forbud mot mer enn 5 % bifangst av torsk i fisket etter andre arter innenfor fjordlinjene
 • Forbud mot at fartøy over 21 meter fisker etter torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen. Fra og med 1. januar til og med 30. juni skal det likevel være tillatt i fiske inntil fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1. januar til og med 10. april skal det være tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00, 05, 06 og 07. Det skal også være tillatt å fiske inn til fjordlinjene Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt.
 • Forbud mot mer enn 20 % bifangst av torsk ved fiske etter andre arter mellom grunnlinjen og fjordlinjene i den perioden fiske etter torsk er forbudt med fartøy over 21 meter i dette området.
 • Det særskilt vernede området ved Henningsvær som er stengt for fiske fra og med 1. januar til og med 30. juni blir videreført. Forbudet gjelder ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad eller flytegarn, dersom det anses å være tilstrekkelig store konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt unntak kun skal gjelde fartøy under 15 meter. Åpning av området under skreifisket baseres på kartlegging og prøvetaking. Områdets yttergrenser skal være fjordlinjer i en eventuell åpning under skreifisket og i andre halvår.
 • Videreføring av gjeldende havdeling, herunder forbud mot å tråle innenfor 6 nautiske mil med unntak for visse fartøy som fra og med 1. april til og med 30. september kan tråle etter vassild inntil 4 nautiske mil av grunnlinjen mellom 64º00’N og 67º10’N, og for ferskfisktrålere som fra og med 15. april til og med 30. september kan fiske med trål i tre nærmere avgrensede områder ved kysten av Øst-Finnmark.
 • Videreføring av ordningen med utførselskvote på 15 kg fisk eller fiskeprodukter samt en hel troféfisk.
 • Grensen på 2000 kg torsk rund vekt som den enkelte ikke-manntallsførte fisker kan omsette videreføres.

Se også:

Grafisk framstilling - kart med inntegnede fjordlinjer - last ned:

ppt-format (1,1 MB)

pdf-format (619 kB)

Kysttorskregulering – områdebegrensninger

excel-format

 

pdf-format