Historisk arkiv

Historisk arkiv

U-864 skal heves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringa har i dag bestemt at vraket av ubåten U-864 skal heves og at forurenset havbunn skal dekkes til med rene masser. I 2007 og 2008 har Kystverket, med bistand fra Det Norske Veritas, gjort en nærmere vurdering av en heving av vraket med kvikksølvlasten, og vurdert dette tiltaket i forhold til en tildekking av både vraket og forurenset havbunn. - Dette arbeidet har synliggjort ulike risikoelementer ved alternativene. Det er en helhetsvurdering, der risiko og kystbefolkningas og fiskerinæringas bekymring knyttet til en tildekkingsløsning har vært viktige elementer, som har ført fram til denne beslutninga, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Fiskeri- og kystministeren mottok den 10. november i fjor Kystverkets faglige anbefaling om tildekking av vraket og forurenset havbunn. Det Norske Veritas (DNV) presenterte samtidig sine tekniske evalueringer og risikovurderinger av ulike forhold som kan påvirke gjennomføringen av alternative tiltak mot forurensningen fra vraket.

Det er vurdert at en heving sannsynligvis vil fjerne en stor del av forurensningskilden. Gitt en vellykket gjennomføring vil hevingskonseptet som er utarbeidet ivareta miljøutfordringene på en tilfredsstillende måte. Den forurensede havbunnen skal dekkes med rene masser, fordi man ikke kan fjerne så store mengder forurensede sedimenter uten ytterligere spredning av kvikksølv til nye områder.

- Kystverket og DNVs grundige arbeid har bidratt til å synliggjøre ulike risikoelementer ved de to alternative tiltakene for å håndtere forurensningen fra vraket og den forurensede havbunnen. Det har vært svært viktig for meg å supplere de faglige utredningene med samtaler med lokalbefolkninga og politikere i området. Sett i sammenheng med kystbefolkningas og fiskerinæringas store bekymring for virkningene av en permanent lagring av den miljøfarlige lasten på havbunnen, anser vi at en heving innebærer en akseptabel risikio, sier fiskeri- og kystministeren.

Kystverket konkluderer med at heving av vrakdelene vil være en teknisk gjennomførbar, men svært kompleks operasjon. Som ledd i arbeidet med en nærmere vurdering av hevingsalternativet i 2007 og 2008 har Kystverket gjennomført en anbudskonkurranse i EØS-området og forhandlet kontrakt med et verdensledende hevingsfirma som har lang erfaring og tidligere har gjennomført utfordrende bergingsoperasjoner. Det er tatt forbehold om Stortingets samtykke. For å ha et best mulig grunnlag for å legge saken fram for Stortinget skal det gjennomføres en uavhengig, ekstern kvalitetssikring av hevingstilbudet.

Metoden som nå er valgt, inneholder en rekke risikoreduserende tiltak i forhold til tidligere tilbud om heving. –Vraket skal heves med en stor beholder under som kan fange opp løst kvikksølv og skal fraktes til land på et spesialfartøy. Dette er viktige tiltak, som samlet sett øker sannsynligheten for en vellykket gjennomføring, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Kontakt: Pressevakt 22 24 66 99
               Kommunikasjonssjef Anne-Berit Herstad 970 81 522