Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland har lange tradisjoner, og gjennom ansvarlig, langsiktig og bærekraftig forvaltning har partene i fellesskap lagt grunnlaget for en sterk bestandssituasjon og vekst i kvotene for 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en kommentar til at det i dag ble undertegnet en protokoll ved avslutningen av den 39. sesjon av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har gjennom mer enn 30 år utviklet seg til et omfattende og tett samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning av fellesbestandene i Barentshavet. Kvotene som er fastsatt for 2011 er i tråd med føre-var-prinsippet og trygt innenfor bærekraftige rammer. Avtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.

- At vi allerede under første dag av forhandlingene ble enige om totalkvotene, er et godt eksempel på hvor viktig det er å ha felles mål og enighet om langsiktige forvaltningsstrategier, sier fiskeri- og kystministeren.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2011 settes til 703 000 tonn. Dette er en økning på 96 000 tonn fra 2010. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 319 000 tonn, inkludert kysttorsk og forskningsfangst. Dette er en økning på 16%.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten for 2011 på 303 000 tonn innebærer en økning med 60 000 tonn. Den norske kvoten vil være på 148 000 tonn, inkludert forskningskvoten, en økning på 25%.

- På årets møte har vi fullført arbeidet med harmoniserte tekniske regler for fisket etter torsk og hyse i hele Barentshavet. I fjor avtalte vi felles maskevidde, og i år har vi avtalt felles minstemål og felles prosedyrer og kriterier for stenging og åpning av fiskefelt. Dette gjør at norske og russiske fiskere kan forholde seg til samme regler uansett hvor de fisker, og er en ytterligere styrking av forvaltningssamarbeidet, sier Berg-Hansen.

Arbeidet med felles tekniske reguleringstiltak ble satt i gang på den 37. sesjon, og partene har samarbeidet tett om det vitenskapelige grunnlaget for harmoniseringen av minste tillatte maskevidde i trål til 130 mm, nye minstemål for torsk på 44 cm og hyse på 40 cm, og ordningen med stenging og åpning. De felles reglene trår i kraft fra 1. januar 2011. Partene var også enige om at arbeidet videreføres i 2011, med særlig vekt på reglene for blåkveitefisket.

Loddekvoten for 2011 er satt til 380 000 tonn, en økning på 5,5% fra 2010. Bestanden av Barentshavlodde forvaltes etter en høstingsregel som skal sikre en gytebestand på minst 200 000 tonn og kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

I tillegg til den norske kvoten på 227 000 tonn inkludert forskningsfangst, var partene enige om et kvotebytte som innebærer at Norge får ytterligere 48 000 tonn lodde mens Russland får 15 000 tonn nvg-sild. Dette innebærer en samlet norsk loddekvote i 2011 på 275 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2011 settes til 15 000 tonn, i tråd med den treårige kvoteavtalen som ble inngått på den 38. sesjon. Under årets møte presenterte norske og russiske forskere sluttrapporten fra det omfattende forskningsarbeidet på blåkveite, som var grunnlaget for at det i fjor ble oppnådd enighet om fordelingen.

Norge og Russland har i flere år lagt ned en betydelig innsats for å bekjempe ulovlig, uregulert og uregistrert fiske i Barentshavet og Norskehavet, og resultatene fra den felles norsk-russiske analysegruppen som ble lagt frem tidligere i år viste at det i 2009 ikke forekom noe slikt fiske.

- Gjennom felles innsats har vi bekjempet det ulovlige og uregistrerte fisket i Barentshavet, og vi er enige om å fortsette samarbeidet både regionalt og internasjonalt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2011.

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Svolvær, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Jørn Krog og lederen for det føderale fiskeribyrået, Andrej Krajnij.

 

Kontakt: Pressevakttelefonen 22 24 66 99

 

Vedlegg (pdf-format):

Protokoll for den 39. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg 1a: DELEGASJONSLISTE NORGE, 39. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON

Vedlegg 1b:Russiske deltakere på den 39. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

Vedlegg 2: DAGSORDEN FOR 39. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, SVOLVÆR, 4–8. OKTOBER 2010

Vedlegg 3:OVERSIKT OVER FORDELING AV KVOTER MELLOM NORGE, RUSSLAND OG TREDJELAND (I TONN) I 2011

Vedlegg 4:FORDELING AV TREDJELANDSKVOTEN AV TORSK OG BLÅKVEITE I 2011 (I TONN) OG FORDELING AV KVOTER FOR TORSK OG HYSE TIL TREDJELAND I
PARTENES ØKONOMISKE SONER I 2011 (I TONN)
 

Vedlegg 5:KVOTER I 2011 FOR GJENSIDIG FANGST AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE FOR NORGE OG RUSSLAND I DE TO LANDS ØKONOMISKE SONER (I TONN).

Vedlegg 6: KVOTER (KVANTA) TIL RUSSLAND I NORGES ØKONOMISKE
SONE (I TONN) I 2011 OG KVOTER (KVANTA) TIL NORGE I RUSSLANDS ØKONOMISKE
SONE (I TONN) I 2011 

Vedlegg 7:TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

Vedlegg 8:REPORT OF THE WORKING GROUP ON SEALS 

Vedlegg 9: FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN I MURMANSK 20. - 23. SEPTEMBER 2010

Vedlegg 10:JOINT RUSSIAN – NORWEGIAN SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAM ON LIVING MARINE RESOURCES IN 2011

Vedlegg 11: KONTROLLTILTAK

Vedlegg 12: Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde

Vedlegg 13a: Norske kvoter og fangster 2009 (excel-format) 

Vedlegg 13b Russiske kvoter og fangster 2009 (excel-format)

 

Vedlegg 14: Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøyer