Historisk arkiv

Fire ekstra laksekonsesjoner – forsterket innsats for bærekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Regjeringen har kommet til at antallet laksekonsesjoner i tildelingsrunden 2009 bør utvides med fire slik at tillatelser som er trukket tilbake under klagebehandlingen likevel kan beholdes, sier statsråd Trond Giske.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har bedt om at det oppnevnes settestatsråd i denne saken, og den er derfor behandlet av statsråd Trond Giske.

I 2009 ble det etter en søknadsrunde med gitte kriterier gitt 65 nye tillatelser til å drive oppdrett av laks. Begrenset antall tillatelser innebærer at dersom søkere klager på avslag og vinner frem med klagen, vil noen andre måtte miste sitt tilsagn om tillatelse.

Tildelingene i førsteinstansen (Fiskeridirektoratets regionkontor) skjedde sommeren 2009. Saksbehandlingen knyttet til tildelingsrunden 2009 har vært kompleks, og har trukket ut i tid. Fiskeridirektoratet traff de siste vedtakene først i oktober i år. Hele behandlingen har dermed tatt opptil 16 måneder.

Etter at klagebehandlingen nå er sluttført, er resultatet at én sak i Hordaland og to saker i Nordland er omgjort. Dette betyr at tre selskap ville miste sine tillatelser. I tillegg har én klage, som Fiskeridirektoratet ellers ville imøtekommet, blitt avvist av Fiskeridirektoratet av formelle grunner. Denne avvisningen har vært til behandling i Fiskeri- og kystdepartementet som nå har imøtekommet klagen. Selve saken vil nå bli sluttbehandlet i Fiskeridirektoratet, og ytterligere et selskap ville dermed kunne miste sin tillatelse. Tilleggstillatelsene hindrer at dette skjer.

- De nye tilleggstillatelsene innebærer en begrenset utvidelse av den totale biomassen, og tildelingen er derfor akseptabel ut fra miljøhensyn. Eventuelle nye eller utvidede lokaliteter for tilleggstillatelsene må klareres på vanlig måte – der miljøhensyn tas, sier Giske.

Som i 2009-runden tas det 8 millioner kroner i vederlag for hver av de fire tilleggstillatelsene. I 2009-runden ble 3 millioner kroner per tillatelse gitt til de aktuelle fylkeskommunene som frie midler. For at balansen mellom midler til fylkeskommunene ikke skal endres skjer ikke dette med vederlagene for tilleggstillatelsene.

3 millioner kroner av vederlaget pr. konsesjon – tilsvarende 12 millioner kroner – går i steden til å styrke gjennomføringen av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Disse fordeles med 7 millioner kroner til Fiskeri- og kystdepartementet, og 5 millioner kroner til Miljøverndepartementet.

- Med denne satsingen forsterker vi miljøinnsatsen knyttet til havbruk. Samtidig sikrer vi at utvidelsen av antall konsesjoner og inntektene dette medfører kommer alle oppdrettsfylkene til gode, sier Giske.

 

Prop. 1 S Tillegg 3 (2010-2011)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)