Historisk arkiv

Nye tiltak mot dumping av fisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har i dag hatt et samarbeidsmøte med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystvakten og Norges Fiskarlag om tiltak mot ulovlig dumping av fisk. -Møtet var konstruktivt og det ble enighet om offensiv innsats på flere områder for å bekjempe ulovlig dumping og sløsing med naturressurser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har i dag hatt et samarbeidsmøte med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystvakten og Norges Fiskarlag om tiltak mot ulovlig dumping av fisk. -Møtet var konstruktivt og det ble enighet om offensiv innsats på flere områder for å bekjempe ulovlig dumping og sløsing med naturressurser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Utkast og dumping av fisk er forbudt i Norge, og det er næringas og skippernes ansvar at dette ikke skjer. Norske fiskerimyndigheter har i en årrekke ligget i front internasjonalt når det gjelder tiltak og initiativ for å redusere utkast av fisk, og det er innført en rekke tiltak i Norge. Vi vil likevel nå sette inn ytterligere tiltak på tre områder i kampen mot ulovlig utkast og dumping av fisk, sier Berg-Hansen.

For det første vil vi styrke innsatsen når det gjelder forebyggende og holdningsskapende arbeid. På dette området innfører vi følgende tiltak:

  • Det etableres et opplegg for kursing av fiskere i regelverk og regelverkforståelse
  • Forbud mot utstyr og tekniske innretninger som ikke har legitim funksjon og som vil gjøre det enklere å begå fiskerikriminalitet
  • Arbeidet for bedre seleksjon i fiskeredskap skal støttes opp under, slik at det blir færrest mulig økonomiske incentiver for å dumpe fisk
  • Vi skal se på kriteriene for å innføre såkalte aktsomhetsområder, hvor fiskere må være spesielt forsiktige for å unngå småfisk og uønsket innblanding av bifangst, og stenging av fiskefelt
  • I tillegg blir reguleringene løpende forbedret for å dempe insentivene til å dumpe fisk

- For det andre er det nødvendig med effektiv kontroll av fiskeriene. Elektronisk rapportering gir nå raskere informasjon, som tas i bruk for å utvikle bedre analyser av omfanget av og risiko for ulovlige handlinger, slik at kontrollvirksomheten kan blir mer målrettet. Fra 1. oktober i år måtte alle fartøy over 21 meter levere elektronisk fangstdagbok til Fiskeridirektoratet. Ordningen utvides fra nyttår til også å gjelde fartøy over 15 meter, sier fiskeri- og kystministeren.
 
Den siste tiden har det blitt rapportert om dumping fra norske fartøy. I tilfeller hvor det avdekkes ulovligheter er det nødvendig med strenge reaksjoner. Derfor har jeg i dag gitt Fiskeridirektoratet instruks om å vurdere tilbakekall av tillatelser, permanent eller midlertidig, når ulovligheter blir avdekket. Disse tiltakene skal hjelpe oss nærmere målet, og vil gjøre det enda vanskeligere og mindre attraktivt for næringsaktører å begå lovbrudd, avslutter Berg-Hansen.

Kontakt: pressevakt 22 24 66 99