Historisk arkiv

Erstatter seks forskrifter med én felles forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Mindre tidkrevende søknadsprosedyrer, og et moderne og treffsikkert regelverk som er enkelt å forstå er viktig for at vi skal nå regjeringas ambisjon om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Derfor følger vi nå opp forenklingsarbeidet ved at vi erstatter seks forskrifter under deltakerloven med én felles forskrift, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Dette vil bidra til å forenkle eksisterende regelverk og gjøre det mer tilgjengelig både for næringsaktører og andre brukere, sier Berg-Hansen.

Den nye ervervstillatelsesforskriften samler nå blant annet alle bestemmelser om ulike søknadsprosedyrer i én forskrift. Dette må ses i sammenheng med Fiskeridirektoratets arbeid med et felles elektronisk søknadsskjema for ulike typer fiskeritillatelser. Et slikt felles elektronisk søknadsskjema vil spare næringen for mye ressursbruk.

Forskriften innebærer også en sluttføring av de siste års arbeid med å samle reglene under deltakerloven i tre forskrifter, henholdsvis ervervstillatelsesforskriften, konsesjonsforskriften, og deltakerforskriften. 

Det er nytt at regelverket om fiskeritillatelser kobles opp mot sjøfartsmyndighetenes krav til sikkerhet for fiskefartøy. Det vil bli krevd dokumentasjon på at disse sikkerhetskravene er oppfylt, før et fartøy kan benyttes i yrkesfiske. Det vil ikke være mulig å føre rene fritidsfartøy inn i merkeregisteret uten at de oppfyller kravene til sikkerhet for fiskefartøy.