Historisk arkiv

Kvote på kongekrabbe i regulert område i 2012/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Totalkvoten på kongekrabbe for neste sesong er satt til 900 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber i det regulerte området øst for Nordkapp. For hannkrabber innebærer dette en kvotereduksjon på 25 % fra forrige sesong.

– Kvotenivået er basert på Havforskningsinstituttets bestandsundersøkelser og Fiskeridirektoratets tilrådning, og innebærer en videreføring av siste års beskatningsnivå i det regulerte området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Minstemålet på 130 mm skjoldlengde videreføres for både hann- og hunnkrabber. Av kvoten på hannkrabber settes 100 tonn av til skadede krabber, for å bidra til at også denne delen av bestanden utnyttes kommersielt.

– I det todelte forvaltningsregimet for kongekrabbe skal bestanden i det regulerte området øst for 26°Ø forvaltes på en måte som legger til rette for næringsvirksomhet. Den fastsatte totalkvoten vil gi grunnlag for en betydelig aktivitet i området også kommende sesong, sier Berg-Hansen.

Fiskeridirektoratet vil snart sende på høring reguleringsforslag for det kommende reguleringsåret, som løper fra 1. august 2012 til 31. juli 2013.

Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 99
seniorrådgiver Bernt Bertelsen, tlf 22 24 64 93