Historisk arkiv

Reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2012/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø. – Overgang fra maksimalkvoter til garanterte fartøykvoter vil gi større forutsigbarhet og tilrettelegge for at fangstinnsatsen kan strekkes ut i tid, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø. – Overgang fra maksimalkvoter til garanterte fartøykvoter vil gi større forutsigbarhet og tilrettelegge for at fangstinnsatsen kan strekkes ut i tid, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det kommende reguleringsåret vil løpe fra 1. august 2012 til 31. juli 2013. Det tildeles nå garanterte fartøykvoter, og det vil være anledning til å fangste kongekrabbe hele året. Det åpnes for at fartøy opp til 15 meter kan delta i åpen gruppe (mot 13 meter inneværende sesong). Reguleringene er fastsatt etter samråd med Sametinget.

For reguleringsåret 2012/2013 får fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2012 en fartøykvote på 2,3 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en fartøykvote på 1,15 tonn. Dette innebærer at garanterte kvoter for de enkelte fartøy reduseres med i underkant av 10 % sammenlignet med 2011/2012, noe som har sammenheng med redusert totalkvote.

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området:

  • Totalkvoten er på 900 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.
  • Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter, og det er lagt til grunn en overregulering på vel 20 % gitt samme deltakelse som inneværende reguleringsår.
  • Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2012 får en fartøykvote på 2,3 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en fartøykvote på 1,15 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.
  • Det gis tilleggskvoter på inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.
  • Minstemålet på 130 mm skjoldlengde videreføres.
  • Fartøy som skal delta i åpen gruppe i den kvoteregulerte fangsten skal fremstilles for kontroll for Fiskeridirektoratets regionkontor, og være godkjent før de kan delta.
  • Fartøy med adgang til å delta i den kvoteregulerte fangsten må, etter oppstart av fangst i det regulerte området, først ha endelig avsluttet (og landet) fangsten i det regulerte området før det kan delta i fangst utenfor det regulerte området. Ved eventuell refordeling av kvote vil refordelt kvantum likevel kunne fangstes i det kvoteregulerte området.
  • Dersom kongekrabbe fangstet utenfor det kvoteregulerte området skal landes innenfor det regulerte området, må landing skje direkte fra fartøy til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere. Denne bestemmelsen er allerede trådt i kraft.

Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 99
seniorrådgiver Bernt Bertelsen, tlf 22 24 64 93