Historisk arkiv

Ungdomsfiskeordning i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Gir ungdom mellom 12 og 25 år adgang til å drive fiske i sommerferien

- Det er viktig å tilrettelegge for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Derfor viderefører jeg i år ungdomsfiskeordningen, av samme omfang som i fjor. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Det er viktig å tilrettelegge for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Derfor viderefører jeg i år ungdomsfiskeordningen, av samme omfang som i fjor. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 

-Regjeringas mål for norsk sjømatnæring er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Skal vi nå dette målet er vi helt avhengige av at dyktige ungdommer velger yrker som representerer hele bredden i sjømatnæringa, sier fiskeri- og kystministeren. 

Ungdomsfiskeordningen som gir ungdom mellom 12 og 25 år adgang til å drive fiske i sommerferien skal iverksettes også i 2012. Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 25. juni og til og med 17. august 2012. For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen allerede i perioden fra og med 1. mai til og med 20. juni 2012 vest for 26°Ø (ca Nordkapp), og i perioden fra og med 1. mai til og med 5. juli 2012 i Finnmark øst for 26°Ø. Avslutningstidspunkt er lik stoppdatoene i det ordinære rognkjeksfisket. Ordningen gjelder ikke for manntallsførte fiskere. 

Mer om ordningen 

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser.

Redskapsbegrensningene gjelder pr. fartøy. Ved ungdomsfiske i regi av en kommune – hvor flere ungdommer fisker med samme fartøy – kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi unntak fra redskapsbegrensingen pr. fartøy, men ikke pr. person. 

For fiske etter rognkjeks i denne ordningen gjelder det en begrensning på 600 kg utilvirket rognkjeksrogn pr. person og pr. fartøy. Rognkjeksfisket foregår på grunt vann langs fjæra, og med en redskapsbegrensning på inntil 210 meter garn er det satt vilkår om at fartøyet må være mindre enn 6 meter. Dette for å sikre at ordningen kommer målgruppen til gode. I sommerfisket etter andre fiskeslag er det ikke en slik begrensning mht. fartøystørrelse. 

Det er tillatt å benytte merkeregistrerte fiskefartøy i denne ordningen, men det er en forutsetning at redskapsbegrensningen overholdes. Derfor kan ikke merkeregistrerte fartøy nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover nevnte redskapsbegrensning i den perioden fartøyet nyttes i ungdomsfiskeordningen, dvs. i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.

Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke delta i ordningen. 

Interesserte ungdommer kan henvende seg til Fiskeridirektoratets lokalkontor for nærmere orientering og registrering.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Bernt Bertelsen, 22246493