Historisk arkiv

NTP: 2,7 milliardar til fiskerihamner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringa har sett av 2,7 milliardar kroner i Nasjonal transportplan 2014-2023 til fiskerihamner og tilskot til kommunale fiskerihamneanlegg.

Regjeringa har sett av 2,7 milliardar kroner i Nasjonal transportplan 2014-2023 til fiskerihamner og tilskot til kommunale fiskerihamneanlegg.

-Fiskefartøya blir stadig større, og klimaendringar kan gi meir ekstremver. Utbygging av fiskerihamnene er med og gjer det enklare for fiskarane og for foredlingsindustrien på land, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Tiltaka det er sett av pengar til i Nasjonal transportplan gjeld i hovudsak utdjuping av innseglingar og område inne i hamnene, dessutan molobygging og moloforsterking.