Historisk arkiv

55 millioner i tiltakspakke til torskenæringa i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringa foreslår økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner til å følge opp tiltakspakken for torskenæringa.

-Torskenæringa er i en hardt presset situasjon. Det er stor arbeidsledighet i våre viktigste eksportmarkeder for torsk som følge av finanskrisen. Samtidig har vi historisk høye torskekvoter. Til sammen har dette ført tiltil svært lave torskepriser. Denne tiltakspakken skal bidra til å styrke lønnsomheten i torskenæringa på både kort og lang sikt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringa har foreslått tilleggsbevilgninger til budsjettet i 2013 på til sammen 30 millioner kroner i en egen proposisjon. For 2014 foreslår regjeringa økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner, fordelt med 45 millioner kroner over budsjettet til Fiskeri- og kystdepartementet og 10 millioner kroner over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringa fremmer disse forslagene i statsbudsjettet for 2014:

  • 6 millioner kroner til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk.
  • 18 millioner kroner til gjeninnføring av lineegnetilskuddet. Linefanget fisk er generelt av bedre kvalitet enn fisk tatt med garn, og ved å stimulere til økt fiske med line legges det et grunnlag for høyere priser.
  • 3 millioner kroner i økt tilskudd til føring og mottaksstasjoner. Ordningen skal bidra til å opprettholde fiskemottak langs hele kysten slik at fiskerne kan levere fisken nært sitt hjemsted og nært fiskens fangststed.
  • 15 millioner til markedsinnsats der 5 millioner går til langsiktig, strategisk markedsarbeid for hvitfisk og 10 millioner går til Mattilsynets arbeid med markedsadgang.
  • 5 millioner til forskning og utvikling innen fangsthåndtering og levendelagring.
  • 8 millioner til Innovasjon Norge og prosjekter som kan bidra til teknologisatsing rettet mot torskenæringa.