Historisk arkiv

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeriene sikres i ny forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

I dag legges forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak frem for Stortinget. Med denne planen har vi nå fått på plass helhetlige forvaltningsplaner for alle de norske havområdene.

-Miljømålene i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak vil bidra til at dette området også i fremtiden vil tjene som kilde til sunn og trygg sjømat, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Nordsjøen og Skagerrak har gjennom historien vært et meget viktig fiskeriområde, både for Norge og for de øvrige landene med grense mot området. På grunn av stor aktivitet og påvirkning fra mange ulike sektorer er miljøbelastningen imidlertid større her enn i våre øvrige havområder. Skipstrafikken er omfattende, det pågår utstrakt petroleumsaktivitet og aktiviteten på land kan påvirke vannkvaliteten. I tillegg planlegges det ny aktivitet som vil kreve arealer til sjøs.

I forvaltningsplanen har regjeringen satt seg klare mål for miljøtilstand og optimal utnyttelse av ressursene i Nordsjøen og Skagerrak. Det skal legges til rette for god forvaltning av de naturgitte verdiene og sameksistens mellom ulike næringer. Høstingen av levende marine ressurser skal gi høy langsiktig og bærekraftig avkastning, og sikre velferd og næringsutvikling til beste for det norske samfunnet. Med forvaltningsplanen har vi fått en enda sterkere forankring av dette målet, sier fiskeri- og kystministeren.

-Jeg er fornøyd med at fiskeriene sikres gode vilkår i sameksistens med petroleumsvirksomhet, og at øvrige gjeldende fiskerivilkår videreføres. Det skal tas hensyn til tobis i gyteperioden og under tobisfisket, sier fiskeri- og kystministeren.

Med forvaltningsplanen vil myndighetene også ta hensyn til fremtidig kunnskap om virkningene av produsert vann, borekaks og andre konsekvenser for miljøet og de levende marine ressursene.

-Jeg er også fornøyd med at BarentsWatch skal spille en viktig rolle som arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data, sier fiskeri- og kystministeren.