Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tre milliarder til mer gods på sjø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

-Ett skip kan fjerne så mye som 400 trailere fra veiene våre. Mer gods på sjø gir bedre miljø og framkommelighet på land, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Strategien ”Mer gods på sjø” presenterer virkemidler som skal styrke sjøtransporten innenfor en ramme på tre milliarder kr.

-Tiltakene vi legger frem i dag vil blant annet åpne for å gi redere starthjelp i å etablere økonomisk levedyktige sjøtransportruter og tilby ordninger som skal bidra til at havner blir moderne og effektive knutepunkt for logistikk. Dette gjør vi for å heve sjøtransportens konkurranseevne mot vei, sier Berg-Hansen.

Sjøtransporten står for 42 % av innenlands godstransport men andelen er synkende i favør av godstransport på vei. Derfor har regjeringen gjennom NTP satt av tre milliarder kroner til tiltak innenfor sjøtransporten.

- Langs norskekysten finner vi et variert eksportrettet næringsliv som er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping. Ved å styrke sjøtransporten ønsker regjeringen å legge tilrette for at kysten fortsatt skal være en av de viktigste drivkreftene i norsk næringsliv, sier Berg-Hansen.

Tiltakene som berører statsstøtteregelverket må notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, før de kan iverksettes. Før norsk notifikasjon sendes vil sentrale aktører bli invitert til en dialog om utformingen av tiltakene. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med godsanalysen som skal være klar i 2015. Etter at behandlingen i ESA er ferdig vil nærskipsfartsstrategien bli fulgt opp som en del av de årlige budsjettprosessene. Omfanget vil være avhengig av antall søknader som fremmes. Ordningene vil avgrenses mot andre statlige støtteordninger.

Tiltakene under ”Mer gods på sjø” omhandler fire hovedkomponenter:

  • en tilskuddsordning til rederne som skal stimulere til etablering av nye godsruter eller fornying av gamle ruter, som bidrar til mer gods på sjø
  • en tilskuddsordning for investeringer i allment tilgjengelige havner for at disse skal bli mer effektive knutepunkt for omlasting
  • tilskudd til havnesamarbeid som skal legge til rette for fellesfunksjoner eller havnesammenslåing og dermed stimulere til bedre utnyttelse av havneinfrastrukturen og lavere enhetskostnader for godstransport på sjøen
  • en bred kartlegging i regi av transportetatene, som vil inneholde analyse av varestrømmer og tiltak for samfunnsøkonomisk lønnsom sjøtransport.

Les ”Mer gods på sjø" – Regjeringens strategi for økt nærskipsfart” her