Historisk arkiv

To milliarder kroner til marin forskning og innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Med 300 millioner til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, og flere forslag om økte bevilgninger over Fiskeri - og kystdepartementes budsjett for 2014, styrker regjeringen innsatsen for marin kunnskapsutvikling. Den samlede bevilgningen til forskning og innovasjon over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett er foreslått til to milliarder kroner i 2014.

Med 300 millioner til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, og flere forslag om økte bevilgninger over Fiskeri - og kystdepartementes budsjett for 2014, styrker regjeringen innsatsen for marin kunnskapsutvikling. Den samlede bevilgningen til forskning og innovasjon over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett er foreslått til to milliarder kroner i 2014.

Regjeringen handlingsplan Marint kunnskapsløft konkretiserer regjeringens satsing på marin utdanning, kompetanse og forskning de neste årene. I tillegg til forslag om økte bevilgninger, vil handlingsplanen bli fulgt opp videre gjennom prioriteringer innenfor eksisterende rammer til virksomhetene under Fiskeri- og kystdepartementet. 

- Marin kunnskaps- og teknologiutvikling gir grunnlag for livskraftige norske arbeidsplasser og samfunn. Forslagene i statsbudsjettet skal samtidig sikre at livet i havet blir forvaltet på en bærekraftig måte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Lakselus og rømming

 • Havforskningsinstituttets bevilgning er foreslått økt med fire millioner kroner for å styrke arbeidet med å overvåke lakselus og rømt oppdrettslaks og for å videreutvikle varslingsindikatorer i samarbeid med Veterinærinstituttet.
 • Veterinærinstituttets bevilgning er foreslått økt med to millioner kroner for å styrke arbeidet med å bekjempe lakselus i oppdrett.

Fremmedstoffer i villfisk

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) sin bevilgning er foreslått økt med fem millioner kroner for å styrke overvåkingen av fremmedstoffer i villfisk.

Næringsrettet forskning

 • Norges forskningsråds bevilgning er foreslått økt med seks millioner kroner til markedsforskning og forskning rettet mot teknologi- og produktutvikling. I tillegg omprioriteres fire millioner kroner innenfor FKDs tilskudd til Forskningsrådet, slik at satsingen til sammen blir på ti millioner kroner.

Tiltakspakken for torskenæringen

 • Nofimas bevilgning er foreslått økt med ti millioner kroner som en del av tiltakspakken for torskenæringen.
  • I samarbeid med Norges sjømatråd skal fem millioner kroner av dette gå til langsiktig, strategisk markedsarbeid for hvitfisk, og fem millioner kroner til å forsere arbeidet med fangsthåndtering og levendelagring.
  • Marint verdiskapingsprograms bevilgning er foreslått økt med 14 millioner kroner.
   • Av dette skal seks millioner kroner gå til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk, og åtte millioner kroner skal gå til en teknologisatsing rettet mot hvitfisknæringen.

Økt infrastrukturstøtte til Nofima

 • Nofimas infrastrukturstøtte er foreslått økt med tre millioner kroner. I tillegg omprioriteres to millioner kroner innenfor FKDs tilskudd til Nofima, slik at satsingen blir på til sammen fem millioner kroner.

Isgående forskningsfartøy

 • Det er foreslått bevilget 300 mill. kroner i 2014 til investering i et nytt isgående forskningsfartøy.

Realfag og teknologi i skolen

 • Fiskeri- og kystdepartementet vil videre etablere to nye tverrfaglige undervisningsopplegg med vekt på realfag og teknologi, såkalte ”Newton-moduler” i 2014, og legge til rette for mer samarbeid mellom skole og næringsliv.
 • Kunnskapsdepartementets forslag om en styrket satsing på realfag er viktig for å realisere marine muligheter.

Barents2020 og Horisont 2020

 • Utenriksdepartementet foreslår at det settes av ti millioner kroner innenfor tilskuddsordningen Barents2020 til utvikling av ny kunnskap om de marine økosystemene i nord.
 • Kunnskapsdepartementets forslag om full deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er viktig for marin forskning.