Historisk arkiv

Selfangsten i 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2007 fastsatt forskrift om deltakelse i fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2007. Fiskeri- og kystdepartementet har videre fastsatt retningslinjer for tildeling av tilskudd til fartøy som deltar i norsk selfangst i 2007.

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å disponere inntil 13,5 mill. kr som driftstilskudd til fartøy i norsk selfangst i 2007.

Tilskuddsopplegget skal også i 2007 bestå av en fast og en variabel del, der den faste delen skal sikre en viss minsteinntekt og den variable delen skal oppfordre til fangst av flest mulig sel.

Innsats må prioriteres på områder der det er utsikter til en positiv utvikling når det gjelder lønnsomhet og næringsutvikling. Tilskuddsmidlene vil i 2007 først og fremst kanaliseres til fangst av grønlandssel i Vesterisen, hvor Norge har forvaltningsansvaret. Dette er i tråd med innstillingen fra arbeidsgruppen som ble nedsatt etter Sjøpattedyrmeldingen for å vurdere tiltak for å øke fangsten av sel. Samtidig skal støtte til fangst i Østisen videreføres.

For å få til et godt støtteopplegg som sikrer oppnåelse av formålene med ordningen innenfor de fastsatte rammer, vil inntil 4 fartøy i Vesterisen og inntil 1 fartøy i Østisen kunne søke om tilskudd til støtte for 2007. Dersom flere det er flere påmeldte fartøy vil utvelgelse bli foretatt ved loddtrekning i Fiskeridirektoratet.